นโยบายความเป็นส่วนตัว

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

1. คำแถลงการณ์การคุ้มครองข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับบริษัทและบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับท่านบนพื้นฐานของความไว้วางใจและตั้งใจจะทำให้ท่านได้รับความพึงพอใจในทุกด้าน และแน่นอนว่าเราได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้กับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น กรุณาทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ นโยบายบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นนโยบายเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บของ บี. บราวน์

ผู้ดูแลเว็บไซต์และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูล ได้แก่

บริษัท บี บราวน์ เมดิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด  (19051-เอ็ม)
เขตอุตสหกรรมเสรีบายานเลอปัส
ตู้ ป.ณ. 880, 10810  ปีนัง
ประเทศมาเลเซีย

ในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษํท และการนำข้อกำหนดกฎหมายใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน อาจจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำแถลงการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ ดังนั้น เราขอให้ท่านกลับมาอ่านคำแถลงการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ใหม่เป็นบางครั้งคราว

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คำแถลงการคุ้มครองข้อมูลใช้กับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบี. บราวน์จัดเก็บมาเกี่ยวกับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ข้อมูลหรือการรวมกันของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้
บริษัทรวบรวม ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหพันธรัฐเยอรมันและระเบียบการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มบี. บราวน์ไม่ว่าในกรณีใดๆ เพื่อการโฆษณาหรือการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมของท่าน

โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลภายในจะเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและตามข้อคำแถลงนี้ภายในบริษัทของเรา พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูล

3. ประเภทและขอบเขตของการใช้ข้อมูล

ตามหลักการของการหลีกเลี่ยงข้อมูลและเศรษฐกิจข้อมูล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในเว็บไซต์ของเราเฉพาะในกรณีที่จะต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามความต้องการของท่านหรือเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจเท่านั้น

โดยการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า (เช่น ที่อยู่อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่) ถือว่าท่านได้ให้ข้อมูลโดยสมัครใจ และโดยการใส่ข้อมูลดังกล่าว ท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่าน ประมวลผลสัญญา หรือปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งท่านได้ระบุไว้ โดยจะไม่มีการจัดเก็บ ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา โดยการเพิกถอนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในอนาคต

4. นี้คือวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลของท่าน

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบี. บราวน์และเพื่อการจัดการเว็บไซต์และบริการของบริษัท (เช่น จดหมายข่าว)

วิธีการดังต่อไปนี้คือวิธีที่บริษัทสามารถใช้ข้อมูลซึ่งบริษัทได้จัดเก็บมาเกี่ยวกับท่าน

 • จัดส่งตัวอย่าง ของรางวัล ผลิตภัณฑ์และข้อมูล
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่
 • ขึ้นทะเบียนสำหรับการแข่งขัน รายการหรือข้อเสนอตามที่ท่านร้องขอ
 • ให้บริการอื่นๆซึ่งทางบริษัทได้เสนอให้แก่ท่าน
 • การดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อและบริการอื่นๆ
 • ป้องกันการดำเนินการที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือระบุการดำเนินการที่อาจเป็นการฉ้อโกง
 • ส่งข้อเสนอและข้อมูลที่ปรับแต่งและไม่ได้ร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบี. บราวน์ทางอีเมล์  
 • พัฒนาและจัดทำโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับความสนใจของท่าน
 • วิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการและเว็บไซต์ของบริษัท
 • ทำการสำรวจเว็บไซต์ของบริษัท
 • ค้นพบว่าท่านหาเว็บไซต์ของเราเจอได้อย่างไร
 • ระบุประสิทธิภาพของการโฆษณาของเรา
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนทางธุรกิจของบริษัทและวัตถุประสงค์ทางการบริหารธุรกิจอื่นๆ 

5. สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของท่านในฐานะผู้เสียหาย    

ในฐานะผู้เสียหาย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ต่อบี. บราวน์ นอกเหนือจากสิทธิอื่นๆ

 • การแจ้งเตือนการเก็บข้อมูลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและการใช้ และ การส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่เหมาะสม
 • ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับบุคคลของท่าน เกี่ยวกับต้นกำเนิดและผู้รับหรือประเภทของผู้รับซึ่งอาจส่งต่อข้อมูลให้แก่ท่าน และวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล
 • การแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บอย่างไม่ถูกต้อง
 • การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปหากไม่ใช่ข้อมูลที่จะต้องเก็บรักษาไว้
 • ถอนความยินยอมของท่านให้ประมวลผลและใช้ข้อมูล ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ หากไม่จำต้องมีความยินยอมเพื่อเหตุผลตามกฎหมาย หรือจะต้องใช้สำหรับความสัมพันธ์ทางสัญญาที่มีอยู่

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อท่านร้องขอและตามกฎหมายที่ใช้บังคับว่าเราจะได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านไว้หรือไม่ และหากว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลไว้ จะแจ้งว่าข้อมูลไหนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ท่านมีสิทธิแก้ไข ระงับและลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ เราได้ทำการสรุปตามมาตร 4อี ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน ในทะเบียนการดำเนินการประมวลผลสาธารณะของบริษัท

6. การคุ้มครองผู้เยาว์

ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป เด็กและบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเราโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่เรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กและขอรับประกันต่อท่านว่าเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยประการใดๆหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากอำนาจโดยเจตนา

7. การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก โดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยการติดต่อสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบการติดต่อ ถือว่าท่านได้ตกลงให้มีการโอนข้อมูลทั้งหมดซึ่งไม่ได้เข้ารหัสที่ท่านต้องการจะส่งให้เรา เนื่องจากลักษณะของการดำเนินการบนอินเตอร์เน็ต และความเสี่ยงทางระบบตามปกติ ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงในการโอนข้อมูลทั้งหมดที่เริ่มต้นโดยท่านเอง โดยมีข้อยกเว้นเพียงประการเดียวคือหากเราได้เสนอเส้นทางการส่งต่อข้อมูลโดยเข้ารหัส

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัย

เราได้ใช้มาตรการป้องกันที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราได้จัดเก็บไว้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลซึ่งท่านได้ใส่ไว้ในหน้าเอชทีเอ็มแอล (รูปแบบการติดต่อ)  เป็นข้อมูลที่ถูกโอนในรูปแบบเข้ารหัส (เอสเอสแอล- การเข้ารหัสป้องกันข้อมูล)  ในเครือข่ายข้อมูลสาธารณะไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเรา จากที่ดังกล่าวไปยังระบบประมวลผลข้อมูลต่างๆของบี. บราวน์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินการที่เกิดขึ้น หรือไปยังคู่ค้าทางสัญญาที่เหมาะสมของบี.บราวน์และได้นำไปจัดเก็บ

9. ลิงค์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลมีผลใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่บี. บราวน์ได้ทำการรวบรวมและประมวลผล  ในบางกรณี เว็บไซต์ของบี.บราวน์จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของคู่ค้าทางสัญญารายอื่นโดยตรง ซึ่งในกรณีดังกล่าว คู่ค้าทางสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง อย่างไรก็ตาม ท่านจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนไปยังเว็บไซต์ภายนอกประเภทนี้ก่อนล่วงหน้า

บริษัทไม่ขอรับผิดชอบสำหรับการจัดการข้อมูลของท่านโดยผู้ดูแลเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบี. บราวน์ เราขอแนะนำให้ท่านสอบถามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของผู้ดูแลเว็บไซต์จากผู้ดูแลเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปทั้งหมด

10. คุกกี้และอีแทรคเกอร์

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจัดเก็บไว้โดยเว็บบราวเซอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้เป็นลักษณะทั่วไปที่มีบนเว็บไซต์เกือบทั้งหมด โดยคุกกี้ทำให้เราสามารถทำให้เว็บไซต์ของเรามีความสะดวกกับการใช้ของท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ (โดยท่านสามารถตั้งค่าได้ในบราวเซอร์ของท่าน) ท่านจะยังคงสามารถใช้เว็บไซต์ของเรา (แม้ว่าอาจมีข้อจำกัดบางประการ) เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่จัดทำโดยบริษัท อีแทรคเกอร์ จำกัด(http://www.etracker.de/) เพื่อเก็บและจัดเก็บข้อมูลซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ

คุกกี้ซึ่งเก็บและจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้นามปากกา อาจนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ โดยอิงจากข้อมูล ได้สร้างประวัติการใช้โดยใช้นามปากกา โดยจะไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่ได้นำเข้าไปรวมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของนามปากกา ท่านสามารถคัดค้านมิให้มีการเก็บและจัดเก็บข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาโดยการคัดค้านนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปในอนาคต

11. การเข้าถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ท่านสามารถดูและพิมพ์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของบี. บราวน์ผ่านลิงค์ “การคุ้มครองข้อมูล”

12. ผู้ติดต่อของท่านสำหรับกรณีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลภายในโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพร้อมให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูล คำร้องขอ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
สุนทรีวรรณ กาญจนศรี

ชั้น 12 อาคารคิว-เฮาส์ เพลินจิต
598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

เมื่อท่านมีคำร้องขอ ท่านจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าทางบริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หรือไม่ และข้อมูลไหนที่จัดเก็บไว้ ในกรณีที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ