นโยบายความเป็นส่วนตัว

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

แนวทางนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ใน ที่ B. Braunบี. บราวน์ เรามุ่งมั่นยึดมั่นในการเป็นฐานการร่วมมือที่บนความน่าเชื่อถือได้กับคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เราทำการติดต่อด้วย เช่น ลูกค้า หมอ ที่ปรึกษา และลูกจ้าง การจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล ให้อย่างปลอดภัยเป็นคุณลักษณะหนึ่งของความน่าเชื่อถือซึ่งเราใส่ใจเป็นอย่างมาก

ในประเทศไทยนั้น B. Bruanบี. บราวน์ อยู่ภายใต้หลักการการคุ้มครองข้อมูลภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของงทางราชการ พ.ศ. 2540 (“กฎหมาย”) และประกาศเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการสรุปวางแนวทางวิธีว่าเราตั้งใจที่จะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล (“ผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูล”) ยังไง และเพื่อรับรองว่าสิทธิของผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครอง

ในแนวทางเอกสารฉบับนี้ เราต้องการที่จะแจ้งให้ผู้ถูกเก็บเจ้าของข้อมูลทราบถึง ในจุดประสงค์ที่ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกการจัดเก็บและการประมวลผล และสิทธิของผู้ถูกเก็บเจ้าของข้อมูล ที่จะเข้าถึงหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การแจ้งหรือ ตัวเลือก และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

โปรดทราบว่าท่านคุณมีสิทธิที่จะเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลและอาจถอนการยินยอมที่จะให้เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการประมวลผลข้อมูลเช่นว่าอาจจำเป็นสำหรับการบริการบางอย่างที่เราจัดหาให้หรือการบริการที่ต่อเนื่องจากการบริการนั้น ๆ อาจจำเป็นที่จะต้องทำการประมวลผลข้อมูลเช่นว่า

คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แหล่งที่มา และผู้รับข้อมูล ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงมีสิทธิในการหายืนยัน แก้ไข ลบ หรือจำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากมีการร้องขอ ข้อมูลจะต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถประมวลผลได้ด้วยคอมพิวเตอร์

คำถามทั้งหมดจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer) ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปในการประมวลข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล

คำแถลงการณ์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับการคุ้มครองข้อมูลนี้ใช้บังคับกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลที่ B Braunบี. บราวน์ จัดเก็บเกี่ยวกับผู้ถูกเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นข้อมูลของรายบุคคลเฉพาะราย หรือแหล่งที่มา หรือในรูปแบบของการรวมข้อมูลรายบุคคลรวมซึ่งทำให้สามารถระบุตัวโดย ผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูลสามารถถูกระบุได้

การประมวลผลซึ่งเราจัดเก็บ รวบรวม ประมวล และใช้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลของสหพันธ์สาธารณรัฐและเยอรมันนี และสหภาพยุโรป B Braun

บี. บราวน์ จะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูลให้แก่บบุคลที่สามนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มเครือบริษัท B Braunบี. บราวน์ (B Braun Melsungen AG  และสาขาทั่วโลก) ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูล ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ภายใน เครือ B Braunบี. บราวน์  มีการเฝ้าสังเกตการทำปฎิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายและแนวทางนโยบายฉบับนี้

ได้ถูกเฝ้าสังเกต

หมวดประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บและบันทึกไว้

ลักษณะและประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บและแหล่งของข้อมูลนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูล และอาจะรวมถึง:

 • ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในย่อหน้าที่ถัดไป) ถ้าหากเจ้าของข้อมูลได้แจ้งข้อมูลเรานั้นให้เราทราบได้ถูกมอบให้ โดยความยินยอม หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูลร้องขอรับบริการนั้น
 • ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากใบสมัครหรือรูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ รายได้
 • ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลจากรายงานเครดิตบูโรและหน่วยงานรายงายเครดิตอื่น ๆ
 • ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานรัฐบาล

จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการและเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ B Braunบี. บราวน์ เสนอให้ และอาจรวมถึง:

 • เพื่อจุดประสงค์ทางการจัดการทางเทคนิคของเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • การสมัครสำหรับโปรแกรมหรือข้อเสนอตามที่ท่านคุณขอ
 • จัดหาบริหารบริการเสนอให้ท่านคุณ
 • การดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อขาย
 • ป้องกันหรือตรวจจับความเป็นไปได้ที่จะมีธุรกรรมฉ้อโกง
 • เพื่อที่จะจัดส่งข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับ B. Braun และบริการต่าง ๆ เท่าที่กฎหมายเปิดช่องให้ทำ
 • พัฒนาและจัดทำโฆษณาให้เหมาะกับลูกค้าของเรา
 • วิเคราะห์และพิจารณาบริการที่เป็นที่ต้องการ
 • การดำเนินการทางการเงินและการตลาด และ/หรือ ตามที่ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกิจ และเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ในการบริหารธุรกิจ รวมทั้งจุดประสงค์ในการตรวจดูตรวจตราและควบคุมเครดิต
 • เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์และกฎหมาย
 • เพื่อการบริการความเสี่ยง
 • เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับทที่กล่าวมาข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม นอกจากบริษัทในเครือบี. บราวน์ (ซึ่งเป็นบริษัทและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วโลก) โดยไม่ได้รับความยินยอมเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปิดเผยแต่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้บริการของเราตามประเภทคู่กรณีและเพื่อตามหมวดหมู่และวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ต่อไปนี้

 • ต่อบริษัทใดๆในเครือ B Braun ทั้งในและนอกประเทศไทย
 • ต่อที่ผู้ให้คำแนะนำที่ปรึกษาของเรา รวมทั้งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาสิทธิของเรา และเพื่อการบังคับข้อตกลงกับผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่ ผู้ถูกว่าจ้าง หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เราได้จ้างบริการ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคู่กรณีเหล่านั้นรับรู้ว่าสิทธิของผู้ใช้ข้อมูลและรู้ว่าเป็นความลับ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 • ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้องค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรวมถึงผู้ตรวจองค์กรที่ให้ออกใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรา เมื่อมีคำตามที่พวกเขาได้ร้องขอมา
 • ต่อผู้อื่นที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายไทย

ข้อมูลที่ส่งต่อจะจำกัดเพียงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

การคุ้มครองเยาวชน

ตามหลักทั่วไปแล้ว เด็กและผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก และเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลจากเด็กโดยเจตนา และไม่ใช้ข้อมูลเช่นว่านั้นในทางใดก็ตามหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันพื้นที่วงกว้างทั่วทั้งโลก การใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการสื่อสารกับเราผ่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อนั้น ท่านคุณตกลงใช้วิธียินยอมต่อการส่งผ่านข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการส่งให้กับเราโดยที่ไม่ได้เข้ารหัสในข้อมูลทั้งหมดที่ท่านต้องการส่งให้เรา เนื่องด้วยธรรมชาติลักษณะการทำงานของอินเตอร์เน็ตและความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบนั้น ท่านคุณต้องรับความเสี่ยงในการเริ่มส่งผ่านข้อมูลทุกอย่างทั้งหมด ข้อยกเว้นเดียวคือถ้าเราเสนอเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลที่เข้ารหัสให้กับคุณ

มาตรการความปลอดภัย

เราได้ใช้การป้องกันที่ครอบคลุมเพื่อประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านคุณ ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคุณที่เราจัดเก็บนั้น เช่นข้อมูลที่ท่านคุณได้เข้าไปในหน้า HTML (แบบฟอร์มการติดต่อ) จะถูกย้ายไปในรูปแบบเข้ารหัส (SSL – Secure Socket Layer) เหนือเครือข่ายข้อมูลสาธารณะเข้าสู่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเรา จากตรงนั้นจนถึงการประมวลผลข้อมูลของแต่ละอัน ระบบของบริษัท B. Braun รับผิดชอบต่อธุรกรรมเริ่มต้น หรือต่อคู่สัญญาที่เหมาะสมของ B. Braun และถูกเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูล

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

การเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียและปลั๊กอิน ตลอดจนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดของมาตรการเฉพาะเกี่ยวกับการรวบรวมและการประมวลผลดังกล่าว ดังต่อไปนี้

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในกรณีที่เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกการเข้าถึงแต่ละครั้งไปยังไฟล์บันทึกเป็นการชั่วคราว โดยจะป้อนและบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้จนกว่าจะลบข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • วันที่และเวลาในการเข้าถึง
 • ชื่อและ URL ของข้อมูลที่เรียก
 • รายงานระบุผลสำเร็จของการเรียกข้อมูล
 • ข้อมูลประจำตัวของเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • เว็บไซต์ซึ่งมีการเข้าถึง
 • ชื่อของผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ

การประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเกิดขึ้น เพื่อการเปิดใช้งานการใช้งานเว็บไซต์ (การสร้างการเชื่อมต่อ) เพื่อความปลอดภัยของระบบ เพื่อการบริหารทางเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการอินเทอร์เน็ต เมื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ คุณอาจปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลนี้ ตราบเท่าที่คุณปฏิเสธการใช้ข้อมูล เราขอแจ้งให้ทราบว่าบริการของเราอาจใช้งานได้ในระดับที่จำกัดเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้รับการประมวลผลนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น เว้นเสียแต่ว่าคุณจะยินยอมให้ดำเนินการต่อไป

การประมวลผลการสอบถามข้อมูลด้านการสื่อสารของคุณ - Salesforce Marketing Cloud

หากคุณส่งคำถามมาให้เราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อที่คุณกรอกข้อมูลจากแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียด รวมถึงรายละเอียดการติดต่อที่คุณป้อนไว้จะถูกบันทึกโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการสอบสวนและสำหรับคำถามที่ติดตามผล เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ Salesforce Marketing Cloud

เราใช้ระบบการโฆษณาเพื่อติดตามผู้ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เห็นโฆษณาอีกครั้งของ Salesforce Marketing Cloud ของผู้ให้บริการ บริษัท Salesforce.com, Inc. ที่ตั้งแลนด์มาร์ก แอ๊ด วัน มาร์เก็ตติ้ง สตรีท, สวีท 300, ซาน ฟราสซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 94105 สหรัฐอเมริกา ("Salesforce") หากคุณยินยอมรับจดหมายข่าวของเราและไปที่เว็บไซต์ของเราผ่านทางจดหมายข่าว จะมีการใช้เทคโนโลยีเว็บบีคอนส์ เราจะใช้วิธีนี้ในการติดตามประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของเรา เช่น คุณเปิดอีเมลหรือไม่ หรือส่วนจดหมายข่าวใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

เพื่อการนี้เราใช้ วิธีติดตาม เช่น "Email Open Tracking" และ "Email-Link Tracking"

Email Open Tracking: เราติดตามว่าคุณเปิดจดหมายข่าว ผ่านทางพิกเซล 1x1 ในเทมเพลต HTML ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้หรือไม่

Email-Link Tracking: เราติดตามว่ามีการกดเชื่อมโยงจากอีเมล (Click-Trough) หรือไม่ เพื่อการนี้ จะมีการแปลงการเชื่อมโยงให้เป็นการเชื่อมโยงที่สามารถติดตามได้ โดย Marketing Cloud

Salesforce ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “web beacons” กับอีเมลที่ใช้ส่วนใหญ่ web beacons (เรียกอีกอย่างว่า "ClearGIFs" หรือ "tracking pixel") เป็นกราฟิกขนาดเล็ก (ไฟล์ GIF ที่มีขนาดประมาณ 1 × 1) ที่ใช้ในเว็บไซต์อื่นหรือใน HTML e-mail web beacons ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ แต่ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยผ่าน web beacons  จะมีการจัดเก็บข้อมูลว่ามีการอีเมลเปิดหรือไม่และระบบของผู้ใช้สามารถรับอีเมล HTML ได้หรือไม่ โดยจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง web beacons

ถ้าคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลใด ๆ ทาง web beacons คุณสามารถรับอีเมลของคุณในรูปแบบข้อความได้ (ไม่ใช่รูปแบบ HTML) โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในขอบเขตนี้ภายใน e-mail client ของคุณ และโดยการปิดรับอีเมลรูปแบบ HTML

ความยินยอมให้มีการส่งข้อมูลภายในขอบเขตของบริการ

ในการใช้ Salesforce ขอบเขตของการใช้ portal data จากผู้ใช้นี้จะถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังผู้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับเลือกอย่างรอบคอบ การป้องกันข้อมูลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเทียบได้กับมาตรฐานยุโรปและอาจแตกต่างจากมาตรฐานของไทย เรามีมาตรการป้องกันที่จำเป็นและส่งข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาตามหลักการจำกัด และการใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้ข้อมูลจำเป็นที่คุณให้ไว้ยังคงอยู่

นโยบายส่วนบุคคลสำหรับการใช้ Webanalytics

มีการใช้ Adobe Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") บนเว็บไซต์นี้ โดย Adobe Analytics ใช้คุกกี้ หากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Adobe การตั้งค่าให้แน่ใจได้ว่าหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ระบุชื่อก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนที่ด้วยหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปก่อนบันทึก Adobe ใช้ข้อมูลนี้ ในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ จัดทำรายงานกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และดำเนินการบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เบราเซอร์ของคุณที่เชื่อมต่อกับ Adobe Analytics จะไม่รวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ จาก Adobe คุณสามารถป้องกันคุกกี้โดยการตั้งค่าที่สอดคล้องกันในซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้มีการป้อนข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้และอ้างอิงถึงการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์) ไปยัง Adobe รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้โดย Adobe โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ที่นี่

สัญญากับ Adobe สำหรับการประมวลผลข้อมูลจัดทำโดยบริษัทในเครือบี. บราวน์ สำหรับการใช้งาน Adobe Analytics เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้ reCAPTCHA

ในการปกป้องรูปแบบการป้อนข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา เราใช้บริการ "reCAPTCHA" ของ บริษัท Google Inc., ที่ตั้ง 1600 แอมพิเทอเตอร์ พาร์คเวย์ เมาท์น วิว มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 94043 สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Google" การใช้บริการนี้สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ว่าการป้อนข้อมูลใดเป็นการป้อนข้อมูลโดยมนุษย์หรือดำเนินการโดยไม่ถูกต้องโดยการประมวลผลแบบอัตโนมัติ

เท่าที่เราทราบ URL ของผู้อ้างอิง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ การดำเนินการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบราว์เซอร์ และเวลาที่อยู่ คุกกี้คำ การนำเสนอคำแนะนำและสคริปต์ของผู้ใช้ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเมาส์ในพื้นที่ของช่องทำเครื่องหมาย "reCAPTCHA" จะถูกส่งไปที่ "Google"

Google ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำเสนอหนังสือและผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการต่าง ๆเช่น Google Street View และ Google Maps (เช่น หมายเลขบ้าน และการรับรู้ชื่อถนน)

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งภายในกรอบของ "reCAPTCHA" จะไม่รวมเข้ากับข้อมูลอื่นของ Google เว้นแต่ คุณจะเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณในขณะที่เชื่อมต่อกับ "reCAPTCHA" หากคุณต้องการป้องกันการส่งและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราโดย "Google" คุณต้องออกจากระบบ "Google" ก่อนที่คุณจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้การเชื่อมต่อ reCAPTCHA

การใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการ "reCAPTCHA" จะดำเนินการตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

การติดตามพฤติกรรมของลูกค้า

ในเว็บไซต์นี้ ผ่านเทคโนโลยีของ Pixelpark GmbH  ข้อมูลจะถูกรวบรวมในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน (Marketing Cookies) และส่งไปยัง Pixelpark GmbH คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าไว้สำหรับการออกแบบตามความต้องการรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์นี้และสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการใช้ข้ามพรมแดน Pixelpark GmbH ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เรียกว่า "คุกกี้" ข้อความที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ (cf. "8. Cookies")

ข้อมูลนี้ไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว

ข้อมูลการใช้งานที่ไม่ระบุชื่อเหล่านี้สามารถใช้โดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ลงโฆษณาและคู่ค้าอื่น ๆ ของ Pixelpark GmbH เพื่อระบุความสนใจในการใช้งานโดยที่ไม่สามารถจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับตัวตนของคุณในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

การเชื่อมต่อ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ใช้กับทุกข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บและประมวลผลโดย B. Braunบี.บราวน์ น้อยครั้งมากที่เฉพาะในบางกรณี เว็บไซต์ของ B. Braunบี.บราวน์ อาจจะเชื่อมต่อไปที่ยังเว็บไซต์ของผู้อื่น บุคคลอื่น ซึ่งแต่ละบุคคลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง อย่างไรก็ตาม ตรงจุดจะมีการแจ้งให้คุณล่วงหน้าอย่างชัดเจนก่อนการเปลี่ยนไปเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้จะมีการแจ้งอย่างชัดเจนต่อท่านก่อน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการให้จัดการข้อมูลของท่านคุณกับของผู้บริหารเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของ B. Braunบี. บราวน์ แล้ว เราแนะทำให้คุณคุณถามผู้ดูแลเว็บไซต์นั้น ๆ ถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของพวกเขา

คุกกี้และetracker

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้โดยเว็บบราวเซอร์ของผู้เยี่ยมชม คุกกี้เป็นการทำงานทั่วไปในเกือบทุกๆเว็บไซต์ พวกมันช่วยทำให้เราทำจัดการเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของพวกเราให้สะดวกแก่การใช้งานของคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ท่านใช้  ถ้าหากปฏิเสธการใช้คุกกี้ (สื่งนี้เป็นการตั้งค่าทางเลือกในบราวเซอร์ของท่านคุณ) ท่านคุณยังคงสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้  (แม้ว่าอาจมีข้อจำกัดบางอย่าง) เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่บริการโดย etracker GmgH ในการเก็บและบันทึกข้อมูลซึ่งถูกทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม คุกกึ้ซึ่งเก็บและบันทึกอย่างเป็นพิเศษด้วยรูปแบบนามแฝงอาจถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ อาศัยข้อมูลนี้ ประวัติการใช้ถูกทำให้เป็นนามแฝง ข้อมูลจะไม่ถูกใช้เพื่อระบุผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใดๆอย่างเป็นเฉพาะเจาะจง และไม่รวมเข้ากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ยึดถือนามแฝง ท่านคุณสามารถที่จะคัดค้านการถูกเก็บและบันทึกข้อมูลได้ทุกเวลา  การคัดค้านนี้จะยังคงนำไปใช้มีผลต่อไปในอนาคต

AddThis

B. Braunบี. บราวน์ ใช้ Addthis AddThis เพื่อที่จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับช่วยให้ผู้เข้าชมที่จะตั้งบุคมาร์กและเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจในเว็บโซเชียลได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของ AddTthis มีให้เข้าถึงได้ในสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ หัวข้อนโยบายความปลอดภัยของ Addthis AddThis B. Braunบี. บราวน์ ไม่ได้เก็บและบันทึกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกส่งไปที่บริการ Addthis AddThis นี้

การเข้าถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ท่านคุณสามารถตรวจดูและพิมพ์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลนี้ได้จากเว็บไซต์ใด ๆ ของ B.Braunบี. บราวน์ ผ่านลิงค์ “การคุ้มครองข้อมูล”

บุคคลที่สามารถติดต่อในเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

หากท่านคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวเนื่องกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมลติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer) ของบริษัทที่

compliance.th@bbraun.com