บี. บราวน์ (ประเทศไทย)

โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์

บี. บราวน์ จัดตั้งในประเทศไทยในฐานะสำนักงานสาขาของบี. บราวน์   เมลซุงเกน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญ
2532 บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเป็นบริษัทในฐานะสำนักงานสาขาของบี. บราวน์ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับไหมเย็บแผล อุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง และเภสัชภัณฑ์
2543 ก่อตั้งหน่วยงานเอสคูแลป และย้ายสำนักงานขายมายังอาคาร คิวเฮ้าส์ เพลินจิต
2546 เปิดตัวเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Introcan Safety
2547 เริ่มต้นธุรกิจเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
2548 ก่อตั้งเอสคูแลป อะคาเดมี่ และเริ่มต้นธุรกิจการทำอายุรกรรมทางหัวใจและหลอดเลือด
2550 ก่อตั้งธุรกิจศัลยกรรมกระดูก
2551 เปิดตัวสารละลายทางหลอดเลือดดำสู่ตลาด
2553 นำเสนอระบบให้สารละลายอัตโนมัติ AIS (Automated Infusion System) สู่ตลาด เปิดตัวสารทดแทนเลือด Tetraspan Balanced Solution และควบรวมกิจการของบริษัท เมดโปร อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2556 ย้ายฐานการผลิตไปยังปีนัง ประเทศมาเลเซีย