ข้อตกลงการใช้งาน

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

เอกสารหน้าเว็บฉบับนี้มีขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบี. บราวน์ และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำหรือวิธีการใช้พิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายโดยบี. บราวน์  หากท่านมีคำถามพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา กรุณาติดต่อบี. บราวน์ โดยตรง นอกจากนี้เอกสารหน้าเว็บฉบับนี้อาจมีข้อมูลเรื่องปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการแพทย์และสมรรถภาพทางกาย รวมถึงมาตรการการรักษาต่างๆ ซึ่งจะต้องไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะทางการแพทย์ใดๆ และจะต้องไม่ตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆโดยอิงจากข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านควรขอคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมับติ

เอกสารหน้าเว็บฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านในวงกว้างและอาจประกอบด้วยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือมีอยู่ในประเทศของท่าน กรุณาทราบว่าบริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆสำหรับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ระเบียบ การจดทะเบียนหรือการใช้ในประเทศของท่าน

เราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกตรงและทันสมัยที่สุดแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม บี. บราวน์ไม่สามารถรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ได้ ดังนั้น เราไม่ขอรับรองหรือรับประกันใดๆไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายและไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้หรืออ้างถึง โดยผู้ใช้จะต้องรับความเสี่ยงในการใช้เอกสารหน้าเว็บเพจของเราและหน้าเว็บ (ลิงค์)อื่นๆซึ่งเชื่อมต่อกับเอกสารหน้าเว็บดังกล่าวและเนื้อหาของเอกสาร

ทั้ง บี. บราวน์ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดหา การออกแบบ หรือการบำรุงรักษาการนำเสนอทางอินเตอร์เน็ตทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการนำเสนอดังกล่าวหรือหน้าเว็บหรือการนำเสนอลิงค์ไปจากหน้าเว็บของเราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆก็ตาม โดยมีหรือไม่มีความผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยผลของการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถใช้การนำเสนอทางอินเตอร์เน็ตของ บี. บราวน์ หรือการนำเสนอข้อมูลที่ลิงค์ไปจากการนำเสนอดังกล่าว ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านควรตั้งใจอ่านข้อมูลผู้ใช้ที่แนบไปกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เอกสารหน้าเว็บนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลจากบุคคลภายนอกและแนะนำลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่นๆ โดยได้ทำเครื่องหมายแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ ในกรณีที่สามารถทำได้ เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดสำหรับข้อมูลของบุคคลภายนอก การใส่ลิงค์ของบุคคลภายนอกรวมไว้ด้วยไม่ถือเป็นการสนับสนุนหรือการแนะนำโดยบริษัท

รูปภาพและข้อมูลในหน้าเว็บเพจนี้ในส่วนที่สามารถทำซ้ำได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมอื่นๆ ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งที่เขียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่หรือที่ทำเครื่องหมายโดยวิธีอื่นๆในเว็บเพจนี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ บี. บราวน์ การใช้หรือการทำซ้ำข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บี. บราวน์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บเพจโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า เมื่อใดก็ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยจะไม่มีความรับผิดใดๆเกิดขึ้นตามมาจากการกระทำดังกล่าว