ข้อตกลงการใช้งาน

1. ขอบเขตการสมัคร

ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้งาน มาย บี.บราวน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “มาย บี.บราวน์”) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บี. บราวน์”)

เมื่อผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานในขณะเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานมาย บี.บราวน์ ผู้ใช้งานได้ตกลงทำสัญญาผู้ใช้งานกับบี. บราวน์ และยอมรับข้อตกลงการใช้งานสำหรับการใช้งานมาย บี. บราวน์ต่อไปนี้ เงื่อนไขอื่นใดของผู้ใช้งานที่ขัดแย้งกับข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ใช้บังคับ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวแทนของบี. บราวน์และที่อยู่ติดต่อสามารถรวบรวมได้จาก Imprint ของบี. บราวน์  

2. ลักษณะสำคัญของมาย บี. บราวน์

บี. บราวน์ทำการจัดหาข้อมูลและเอกสารโดยไม่คิดค่าบริการให้กับคุณในฐานะเป็นผู้ใช้งาน และพร้อมให้คุณสามารถติดต่อกับพนักงานของบี. บราวน์ได้โดยตรง
ลักษณะสำคัญของมาย บี. บราวน์

  • มาย บี. บราวน์ คือ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สาขาบำบัด และบริการที่นำเสนอโดย บี. บราวน์ กรุ๊ป
  • คุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานของบี. บราวน์ได้ ผ่านช่องทางมาย บี. บราวน์
  • คุณสามารถใช้งานมาย บี. บราวน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บี. บราวน์ขอสงวนสิทธิในการโฆษณาหรือจัดทำแบนเนอร์บนมาย บี. บราวน์

ห้ามมิให้ผู้ทำหน้าที่ในเชิงพาณิชย์การค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานกับกลุ่มอาชีพเหล่านี้ เข้าใช้งานมาย บี. บราวน์สำหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบตัวเองด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานป้อนในการลงทะเบียน 

3. ข้อตกลงและบริการ

เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนในมาย บี. บราวน์และยอมรับข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ ผู้ใช้ได้ตกลงในข้อตกลงการใช้งานมาย บี. บราวน์และสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มีบนมาย บี. บราวน์

3.1 การระบุตัวตน การลงทะเบียน และการเข้าถึงมาย บี. บราวน์

การใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานกับมาย บี. บราวน์ และยอมรับข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงกำหนดรหัสผ่านส่วนตัว

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้งานเป็นความจริงและถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ บริษัท และอีเมล ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ บี. บราวน์ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ชักช้า

สิทธิในการใช้งานมาย บี. บราวน์ จะเป็นอันยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือ

หากบี. บราวน์พิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้งานตามดุลยพินิจของบี. บราวน์ โดยอาจไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ 

3.2 การใช้งานข้อมูลการเข้าถึง การเข้าถึงมาย บี. บราวน์

ข้อมูลการเข้าถึงมีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานไม่สามารถส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะรหัสผ่านของตน ให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนร่วมงาน ผู้ใช้งานจะต้องเก็บข้อมูลการเข้าถึงไว้เป็นความลับ โดยเฉพาะรหัสผ่านของตน และเพื่อป้องกันการใช้งานมาย บี. บราวน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตที่กระทำโดยบุคคลที่สาม หากผู้ใช้งานทราบการละเมิดข้อมูลการเข้าถึงหรือสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลการเข้าถึง ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้บี. บราวน์ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการละเมิด บี. บราวน์ มีสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงมาย บี. บราวน์ได้ทันที ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม หากผู้ใช้งานมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการละเมิดข้อมูลการเข้าถึง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการล่วงละเมิดด้วย หากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเกิดความประมาทของผู้ใช้งาน ความรับผิดจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อผู้ใช้งานได้แจ้งให้บี. บรางน์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามที่อยู่ติดต่อ Imprint) เกี่ยวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเปลี่ยนรหัสผ่าน หากจำเป็น 

3.3 การยกเลิกและเพิกถอนสิทธิการเข้าถึง

บี. บราวน์ขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่ใช้บังคับอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุข้อมูลที่เป็นเท็จในบัญชีผู้ใช้งาน การส่งต่อข้อมูลการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะรหัสผ่าน และ/ หรือการละเมิดมาย บี. บราวน์ และ/ หรือขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานโดยทันทีหรือโดยมีการแจ้งล่วงหน้าตามดุลยพินิจของบี. บราวน์ และขอสงวนสิทธิในการยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.4 การบริการ; การบริการข่าวสารทางอีเมล
3.4.1 การเข้าถึงข้อมูล

ภายหลังจากการระบุตัวตนและลงทะเบียนบนมาย บี. บราวน์เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล เอกสารและข้อเสนอบริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

3.4.2 ข่าวสารทางอีเมล์

ผู้ใช้งานจะได้รับข่าวสารทางอีเมลในมาย บี. บราวน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับการรับข่าวสารทางอีเมลเหล่านี้ผู้ใช้งานจะต้องระบุอีเมลที่ผู้ใช้งานใช้ และ/ หรือที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้เพียงคนเดียว อีเมลอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของบุคคลที่สามไม่สามารถนำมาใช้ได้

หากผู้ใช้งานสามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลนี้ได้

ในกรณีที่มีปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาอื่น ๆ ในการยกเลิกบริการ ผู้ใช้งานสามารถรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ที่ eshop.th@bbraun.com 

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานมาย บี. บราวน์

4.1 การเก็บข้อมูลการเข้าถึงเป็นความลับ

ข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้งานมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยเฉพาะ และผู้ใช้งานจะต้องเก็บเป็นความลับ 

4.2 วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการใช้งานการบริการโดยสมัครใจจะจำกัดไว้สำหรับการประกอบธุรกิจการค้าหรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือการจ้างงานของผู้ใช้งานกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือการมีส่วนร่วมในเวทีที่จัดตั้งขึ้นและการให้บริการเพิ่มเติมที่นำเสนอ เช่น ห้องโครงการ จะจำกัดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับพนักงานของบี. บราวน์หรือกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ในกลุ่มผู้ใช้แต่ละราย 

4.3 การเผยแพร่เนื้อหาโดยผู้ใช้งาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าร่วมห้องโครงการ fora หรือห้องโครงการร่วม ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเนื้อหา (เช่น รูปภาพ ข้อความ ฯลฯ) ไปยังมาย บี. บราวน์ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้งานต้องไม่ทำให้บี. บราวน์และพนักงานของบี. บราวน์ต้องเสียหายจากการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาที่ผู้ใช้งานอัปโหลดโดยเฉพาะการอ้างสิทธิของบุคคลที่สาม ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ การออกแบบที่ได้จดทะเบียนไว้ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และ/ หรือ สิทธิส่วนบุคคลใด ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยืนยันว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายอาญา บี. บราวน์ขอสงวนสิทธิในการแทรกแซงการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งาน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามหรือกระทำผิดกฎหมายอาญา ทั้งนี้ บี. บราวน์ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการละเมิดใด ๆ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างไรก็ตาม บี. บราวน์ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาของผู้ใช้งานหลังจากหมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

5. ลิขสิทธิ สิทธิการใช้งาน และสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การออกแบบมาย บี. บราวน์ และข้อความ ภาพ กราฟิก เค้าโครง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และฐานข้อมูลได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ/ หรือกฎหมายอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นกรรมสิทธิ์ของบี. บราวน์ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การให้บริการในมาย บี. บราวน์ไม่ถือได้ว่า เป็นการโอนใบอนุญาตหรือกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าหรือสิทธิอื่นใดซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย โดย B. Braun หรือบุคคลที่สาม  

6. การเก็บสำรองข้อมูล

ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเก็บสำรองข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการเก็บสำรองข้อมูลในระดับเทคนิคที่เหมาะสมกับความสำคัญของข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญเสียหายและการเปลี่ยนแปลง 

7. ข้อมูลส่วนบุคคล; การเก็บรักษา

บี. บราวน์จัดเก็บข้อตกลงการใช้งานฉบับปัจจุบันและข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์จัดสรรผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ใช้งานในการติดต่อกับบี. บราวน์ และในการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานจะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการดังกล่าวในเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบี. บราวน์ 

8. ความรับผิด

บี. บราวน์ปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานมาย บี. บราวน์ ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ไม่ว่าจะใช้หัวข้อว่าอย่างไร รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดต่อความถูกต้องของเนื้อหาของหน้าเว็บและเอกสารที่เผยแพร่บนมาย บี. บราวน์ รวมถึงสภาวะที่ปราศจากไวรัสของมาย บี. บราวน์ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมถึงการกระทำโดยเจตนาของผู้แทนของบี. บราวน์หรือบุคคลที่สามทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบี. บราวน์ หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหน้าที่อันเป็นสาระสำคัญตามสัญญา ในกรณีที่บี. บราวน์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ละเมิดความรับผิดชอบในการชำระค่าเสียหายจะจำกัดเพียงความเสียหายที่มองเห็นได้ ความรับผิดต่อการละเมิดชีวิตร่างกายและสุขภาพจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เช่นเดียวกับความรับผิดตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดนี้มีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่เฉพาะ กับความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม บังเอิญ เป็นพิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียผลประโยชน์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือความผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมายบี. บราวน์ และโดยข้อจำกัด ชั่วคราว หรือการหยุดชะงักของการใช้งานมายบี. บราวน์

มาย บี. บราวน์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม บี. บราวน์ไม่มีสิทธิหน้าที่ใด ๆ ต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้ และผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นเอง หากบี. บราวน์ทราบว่าเว็บไซต์นั้น ๆ ละเมิดกฎหมาย บี. บราวน์จะนำลิงค์ดังกล่าวออกโดยไม่ชักช้า

เช่นเดียวกับเนื้อหาและข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ บี. บราวน์ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บี. บราวน์ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายใด ๆ ออกจากมาย บี. บราวน์

การพิจารณาใช้ข้อมูลทางวิชาการที่บี. บราวน์นำเสนอบนมาย บี. บราวน์ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

บี. บราวน์ไม่ให้การรับรองใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความถูกต้องสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

บี. บราวน์ พนักงาน ผู้แทน ผู้จัดหาสินค้า หรือคู่ค้าที่ทำสัญญากับบี. บราวน์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการพิจารณาใช้ข้อมูลทางวิชาการบนมาย บี. บราวน์ การเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการพิจารณาใช้ข้อมูลวิชาการดังกล่าวที่มีต่อบี. บราวน์ ในส่วนความเสียหายทางศีลธรรมย่อมจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดตามหลักการ เว้นแต่จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด 

9. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการใช้งาน 

บี. บราวน์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการใช้งาน เมื่อใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ โดยจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งานทราบโดยทางอีเมล หากผู้ใช้งานไม่โต้แย้งภายใน 14 วันหลังจากได้รับอีเมล จะถือได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การคัดค้านต้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในอีเมล บี. บราวน์จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงสิทธิในการคัดค้าน ความล่าช้าที่อาจอนุญาต และผลที่ตามมาของการไม่ใช้งานของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานยื่นคำคัดค้าน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแก้ไขข้อตกลงการใช้งาน ย่อมไม่รวมถึงการจำกัดเนื้อหาและการจำกัดขอบเขตการบริการของบี. บราวน์ ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งานที่มีอยู่เดิม หรือการตกลงให้มีข้อผูกพันใหม่ชกับผู้ใช้งาน หากข้อผูกพันนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้ 

10. ขอบเขตอำนาจศาล และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการใช้งานมาย บี. บราวน์จะต้องได้รับการจัดการในกรุงเทพมหานคร และใช้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ 

11. การบังคับขั้นสุดท้าย

ข้อตกลงการใช้งานนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ย่อมจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของเงื่อนไขอื่น ๆ เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องจะถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้องตามหลักการตีความโดยใกล้เคียงอย่างยิ่งและถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ใด ๆ 

ข้อตกลงการใช้งานมาย บี.บราวน์
1. ขอบเขตการสมัคร
ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้งาน มาย บี.บราวน์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “มาย บี.บราวน์”) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บี. บราวน์”)
เมื่อผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงการใช้งานในขณะเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานมาย บี.บราวน์ ผู้ใช้งานได้ตกลงทำสัญญาผู้ใช้งานกับบี. บราวน์ และยอมรับข้อตกลงการใช้งานสำหรับการใช้งานมาย บี. บราวน์ต่อไปนี้ เงื่อนไขอื่นใดของผู้ใช้งานที่ขัดแย้งกับข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่ใช้บังคับ
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวแทนของบี. บราวน์และที่อยู่ติดต่อสามารถรวบรวมได้จาก Imprint ของบี. บราวน์
2. ลักษณะสำคัญของมาย บี. บราวน์
บี. บราวน์ทำการจัดหาข้อมูลและเอกสารโดยไม่คิดค่าบริการให้กับคุณในฐานะเป็นผู้ใช้งาน และพร้อมให้คุณสามารถติดต่อกับพนักงานของบี. บราวน์ได้โดยตรง
ลักษณะสำคัญของมาย บี. บราวน์