วันพยาบาลแห่งชาติ National Nurse Day

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564

“การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ” ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

วันพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2533
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม

และ “ดอกปีบ” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันพยาบาลแห่งชาติ
ซึ่งเป็นดอกไม้ยืนต้น สีขาว และมีกลิ่นหอม
เปรียบเหมือนพยาบาลในชุดสีขาวที่พร้อมปฏิบัติคุณงามความดี

จุดประสงค์ของการจัดวันพยาบาลแห่งชาติ

  • เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสำนึกในหน้าที่
  • เดินรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีให้แก่ประชาชน
  • เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ บี. บราวน์ ขอร่วมแสดงความขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ในความเสียสละเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนทั่วโลก