ข้อกำหนดและเงื่อนไขแฮท แอป (HAT APP)

ข้อความเบื้องต้น

ผู้ดำเนินการให้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และฐานข้อมูลที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ตามที่อยู่ https://hat.bbraun.cloud เพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้งานด้านสุขภาพและการปลอดเชื้อโดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน Apple และ Google App Stores
ผู้ใช้บริการต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อชดเชยผู้ให้บริการสำหรับสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "คู่สัญญา") ตกลงในสิ่งต่อไปนี้:

สัญญา

ในการใช้แอปพลิเคชันนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับการใช้งาน โดยการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ จุดนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับแจ้งอีกครั้งถึงกฎระเบียบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปพลิเคชัน  เมื่อใช้แอปพลิเคชันผู้ใช้บริการรับทราบถึงกฎระเบียบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของผู้ใช้บริการ

สิทธิการใช้งานตามสัญญา
ผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ https://hat.bbraun.cloud ทีละรายการ และกำหนดค่าภายในขอบเขตของความเป็นไปได้ที่มีอยู่ ต้องใช้เบราว์เซอร์ทั่วไปเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการที่อัปเดตสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน 

สิทธิ์ในการเข้าถึงซอฟต์แวร์จะได้รับหลังจากได้รับการยืนยันจากสัญญาฉบับนี้ การเลือก การกำหนดค่า และการทำให้เป็นรายบุคคลของซอฟต์แวร์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว

ผู้ใช้บริการไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ ข้อมูลที่มีอยู่หรือได้เก็บรวบรวมไว้ในนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้บริการไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ

 

หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่กับการทดสอบการใช้งานตามดุลยพินิจของผู้อนุญาต ผู้ใช้บริการจะได้รับบัญชีผู้ใช้ Superuser สำหรับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ซึ่งช่วยให้ท่านใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

การชำระ

ใบแจ้งหนี้ของผู้อนุญาตมีกำหนดชำระภายในสามสิบวันหลังจากผู้รับใบอนุญาตได้รับใบแจ้งหนี้ โดยไม่มีการหักและไม่รวมการชำระเงิน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการชำระเงินนี้แล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือน

การรับรองและการรับประกัน

บริการที่เปิดใช้งานอยู่ – การปฏิเสธวัตถุประสงค์เพื่อความเหมาะสม

ในการทดสอบ ผู้ใช้บริการสามารถทดสอบการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นได้อย่างกว้างขวาง โดยรู้ขอบเขตของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รวมถึงบริการตามที่คุณเห็นและได้ใช้บริการแล้ว บริการประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่ท่านใส่และดึงข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของท่านเอง

เรารับประกันเวลาให้บริการบนเซิร์ฟเวอร์ของเราแก่ผู้ใช้ 95% ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่รวบรวมกับเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล แอปพลิเคชันต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์รวบรวม ซึ่งหมายความว่าข้อมูลสามารถซิงโครไนซ์ได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ผู้ใช้บริการปลายทางของที่ท่านได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือที่ท่านต้องการเข้าถึงเว็บไซต์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูกจำกัด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอง เรารับผิดชอบเฉพาะการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของเรากับอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงระบบพื้นฐาน

คำร้องความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงการทำงาน

ท่านรับทราบว่าข้อมูลของท่านแสดงบนเว็บไซต์และในแอปพลิเคชันของท่านบริการ โดยท่านจะได้รับบริการนี้ ในกรณีที่มีการชำระค่าบริการ ท่านจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านได้จัดเก็บ

ท่านสามารถส่งอีเมลถึงความผิดปกติหรือข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา โดยท่านสละทรัพย์สินทางปัญญาในฟังก์ชันดังกล่าว เราตรวจสอบว่ามีความต้องการสำหรับฟังก์ชันดังกล่าวหรือไม่ และเราสามารถใช้งานได้ภายในขอบเขตของทรัพยากรและความเป็นไปได้ทางเทคนิคของเรา อย่างไรก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์ดำเนินการตามข้อเสนอที่ขอแก้ไข หากเป็นไปได้ เราจะแก้ไขความผิดปกติโดยเร็วที่สุด

การประมวลผล

ผู้อนุญาตประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้

บริการที่ตกลงตามสัญญาให้บริการเฉพาะในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในรัฐผู้ทำสัญญาของข้อตกลงในเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศไทย การโอนการให้บริการหรืองานบางส่วนไปยังประเทศที่สามต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้รับอนุญาตและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขพิเศษของมาตรา 44 เช่น เป็นกรณีตาม GDPR

ผู้อนุญาตจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อมูลการใช้งานที่เก็บรวบรวมโดยท่าน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและทำหน้าที่ระบุตัวตนและความถูกต้องของการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลของผู้ใช้บริการขั้นสูงรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการติดต่อสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์และในแอปพลิเคชัน

ความรับผิด

แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยตรงต่ออีกฝ่ายหนึ่งตามความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งต้องไม่เกินกว่าค่าบริการที่ได้ชำระแล้วจากการทำสัญญาฉบับนี้ สำหรับความรับผิดสำหรับความเสียหายทางอ้อมหรือโดยอ้อมจะไม่รวมอยู่ในที่นี้ การจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดมีผลกับการเรียกร้องตามสัญญาและการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญาหรือกึ่งสัญญา

คู่สัญญาขอสงวนไว้สำหรับความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของอีกฝ่ายหนึ่ง

ระยะเวลาและการสิ้นสุดของสัญญา

ระยะเวลา
สัญญาฉบับนี้จะมีผลกับการใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ผู้อนุญาตอาจยุติการอนุญาตเมื่อใดก็ได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นระยะเวลาหนึ่ง (หนึ่งหรือสองปี) ซึ่งให้สิทธิ์ในการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

การเลิกสัญญาโดยใจสมัคร

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ ในกรณีมีเหตุสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญและไม่แก้ไขภายในสิบวันโดยคำนวณตามปีปฏิทิน แม้จะได้มีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลของการเลิกสัญญาและการส่งคืนหน้าที่

เมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ สิทธิ์ของผู้รับอนุญาตทั้งหมดในการใช้งานซอฟต์แวร์และเอกสารสำหรับผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดลง การเรียกคืนค่าสิทธิที่ผู้รับอนุญาตได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถยอมรับได้ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

สัญญาขั้นสุดท้าย
สัญญาฉบับนี้และภาคผนวก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของคู่สัญญาไม่สามารถใช้บังคับได้

การมอบอำนาจ/การโอนสิทธิ

สัญญาฉบับนี้หรือสิทธิเฉพาะตัวและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้อาจได้รับมอบหมายหรือโอนไปยังบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่ง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสวิส ยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) และกฎหมายไทย

เขตอำนาจศาล

เขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ คือ เซมเพช และศาลแห่งประเทศไทย

HAT APP Terms And Conditions

Preamble

The operator operates a website, an application and database running on a server at the address https://hat.bbraun.cloud for monitoring and auditing hand hygiene and disinfection applications. Connected to the application is an app available in the Apple and Google App Stores.

The user intends to use the software and to compensate the operator for the corresponding rights of use or access rights against an annual license fee.

The operator and the user (collectively the "parties") therefore agree what follows:

Contract

By using the app, the user accepts the following terms and conditions for the use of the app. By paying a license fee, the user has the right to use the app for a certain period of time. At this point, the user is again informed of the data protection regulations, which can be accessed both on the website and in the app. By using the app, the user acknowledges the data protection regulations.

User’s Rights

Right to use according to the contract

The operator grants the user the possibility to use the software on the website https://hat.bbraun.cloud individually and to configure it within the scope of the available possibilities. A common browser is required to use the software, as well as an up-to-date operating system for the use of the apps.

The access rights to the software will be granted after conclusion of this contract. The selection, configuration and individualization of the software is the sole responsibility of the user.

The user does not acquire any rights to the software, the data contained or collected therein. In particular, the user does not acquire license rights to the underlying applications and databases, which would allow the software to be operated independently.

 

Obligations of the user

Fee

Subject to a test use at the discretion of the licensor, the user receives a Superuser account for the use of the website and the app for an annual license fee, which allows him to use the website and the associated app for data collection.

Payment

Invoices of the licensor are due for payment by the licensee thirty days after receipt of the invoice without deduction and excluding the settlement. After the expiry of this payment period, the licensee shall be in default without a reminder.

Representation and Warranties

Personal Data will be kept confidential and will not be forwarded to third parties outside of the B. Braun Group of companies (being the Company and its related Corporations worldwide) without your prior consent.

Information may however be disclosed to the following categories of parties for the purposes who are service providers and for the purposes as set out:

  • to any B. Braun Group companies in and outside of Thailand
  • to our advisers, including consultants, advocates and solicitors for purposes of determining our rights and enforcing any agreement with Data Subject
  • any agent, contractor or service provider to whom we may have outsourced services to, subject always that such parties acknowledge the confidentiality and rights of the data user and to comply with the provisions of the Act
  • to regulatory authorities or notified bodies including bodies providing quality certification of our products upon their request
  • to such other parties as may be permitted under Thai law.

Data Subject’s Rights

Provision of Services as is – disclaim of fitness for purpose

In a test, the user has been able to test the function of the website and the application extensively and knows the scope of the website and the app. The license fee includes the service as you have seen and experienced it. The service consists in storing the data you enter and retrieving this data for your own purposes.

We guarantee to the user an uptime of the services on our servers of 95%. To synchronize the data collected with the server, where the data is stored, the application requires an internet connection of its collecting device. This means that the data can only be synchronized if your end-user device on which you have installed the app or on which you want to view the website has an Internet connection that is not locked. The user is responsible for his own internet connection. We are only responsible for the connection of our server to the internet and its basic accessibility.

Malfunction and functional change requests

You know how your data is represented on our website and in your app. This is the service as you get it. By paying the royalties, you have no further claim other than the receipt of the data you store.

You can email malfunctions or suggestions for changes to the app at any time. By proposing a feature, you waive any intellectual property in such a function. We check whether there is a demand for such function and whether we can implement it within the scope of our resources and technical possibilities. However, you are not entitled to the implementation an amendment proposal. If possible, we will correct the malfunction as soon as possible.

Processing of

The Licensor processes personal data for the licensee so that the licensee can use the app and the website.

The contractually agreed service is provided exclusively in a Member State of the European Union or in a Contracting State of the Agreement on the European Economic Area including but not limit to Thailand. Any transfer of the service or partial work to a third country requires the prior consent of the licensee and may only take place if the special conditions of Article 44 e.g. GDPR are met.

The licensor stores the user login data as well as the usage data collected by him. The user login data is personal and serves the identification and legitimation of use on the platform. The data of the superuser includes its personal data and contact details for invoicing the license fee. No further personal data will be collected.

Furthermore, the data processing is governed by the privacy policy, which you can access on the website and in the app.

Liability

Each party shall only be liable for direct or direct damages to the other party according to the actual damage which must not exceed the service fee paid in this Agreement. Liability for indirect or indirect damages is hereby excluded. Limitation of liability and disclaimer apply to contractual as well as non-contractual or quasi-contractual claims.

The parties are reserved to be liable for damages caused by intentional or grossly negligent conduct.

Duration and termination of the Contract

Duration

This Agreement will take effect with the use of the App and the Website. It may be terminated by the Licensor at any time, subject to payment of the license fee for a certain period (one or two years), which grants a right of use, which means that the Use of the Website and The App is no longer possible.

Termination for good reason

Each party is entitled to terminate this contract at any time and without notice for good cause. An important reason exists in particular if the other party commits a material breach of contract and does not rectify this breach within ten calendar days despite a written warning.

Consequence of termination/return obligation 

At the end of this contract, all licensee's right to use the software and user documentation expires. Subject to the terms of the contract to the contrary, the reclaim of royalties already paid by the licensee is inadmissible in the event of termination of the contract for any reason whatsoever.

Final provisions

Final agreement

This Agreement and its annexes shall govern the relations between the parties. General terms and conditions of the parties do not apply.

Assignment/transmission

This agreement or individual rights and obligations arising therefrom may only be assigned or transferred to third parties with the prior written consent of the other party.

Applicable law

This agreement is subject to Swiss law to the exclusion of the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) and Thai Laws.

Jurisdiction

The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Agreement is Sempach and Court of Thailand.