หนังสือแจ้งสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นและยึดมั่นในการให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ คู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ และพนักงานทุกฝ่ายที่บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อด้วย การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคล
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย”) กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรับทราบรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://www.bbraun.co.th/th/privacy-policy.html
บริษัทฯ จึงจัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อรับรองว่าสิทธิของท่านนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อให้ท่านยินยอมให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ฯลฯ
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบริการให้ตรงตามต้องการของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านตามสัญญา
กฎหมาย หรือตามที่ท่านร้องขอในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้บริการต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดบัญชีซื้อขาย และอื่น ๆ
 2. การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การแจ้ง การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่แก่บุคคลภายนอก การอบรม การซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ให้บริการแก่ท่านได้
 3. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์
  และ/หรือ ให้บริการแก่ท่านได้
 4. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น อาทิ มาตรการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นต้น ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 5. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
  เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนกับบริษัทฯ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการสมาชิก Salesforce ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือทีมงานของบริษัทฯ
  เช่น ตัวแทนฝ่ายขาย ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ การติดต่อ เยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ Call Center และช่องทางอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มหรืองานสัมมนา เป็นต้น
 2. เทคโนโลยีการติดตาม (Tracking technology) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ
 3. บริษัทในเครือไม่ว่าในหรือต่างประเทศ
 4. พันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าในหรือต่างประเทศ
 5. บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน นายหน้า
  และคนกลางอื่น ๆ ผู้ให้บริการข้อมูลโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆ ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น           

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หรือระยะเวลาสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่าเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้มาตรฐานการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น
ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
  ท่านสามารถแก้ไขหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถขอ “คําขอถอนความยินยอม” เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ของบริษัทฯ
  ที่ compliance.th@bbraun.com ทั้งนี้การลบข้อมูลอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ในกรณีที่มีการร้องขอให้เพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบหรือฐานข้อมูลท่านของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน หรือบริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานอื่นซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิไว้
  การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
 2. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)
  ท่านมีสิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องมีการร้องขอ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
 3. สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น หนังสือรับรองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการรักษา ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
 4. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลด้วยฐานความยินยอมหรือฐานสัญญาที่ถูกจัดระบบแล้ว และเป็นข้อมูลที่ประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้
 5. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
  ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ได้
 6. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to erasure / Right to be forgotten)
  ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ได้
  การลบข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
 7. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)
   ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเพิกถอนความยินยอมและไม่ต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเห็นว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นประโยชน์แก่ท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้
  การระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได้
  หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  การระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล (Right to object)
  ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานภารกิจของรัฐ ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และฐานอื่นที่ไม่เห็นชอบด้วยได้
 9. สิทธิที่จะร้องเรียน (Right to complaint)
  เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมิได้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านย่อมมีสิทธิร้องเรียนการดำเนินที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ของบริษัทฯ ที่ compliance.th@bbraun.com

ข้อมูลการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย คำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือแจ้งสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

ถึง :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer)
          บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล : compliance.th@bbraun.com