นโยบายความเป็นส่วนตัว

แนวทางนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ("เรา" หรือ “BBTH”)  เรามุ่งมั่นและยึดมั่นในการเป็นฐานการร่วมมือบนความน่าเชื่อถือได้กับคู่ค้า คู่สัญญาทุกฝ่ายที่เราทำการติดต่อด้วย อาทิ ลูกค้า แพทย์ พยาบาล ที่ปรึกษา และลูกจ้าง การจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล") จะได้รับความปลอดภัย อันเป็นคุณลักษณะหนึ่งของความน่าเชื่อถือซึ่ง เราให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก

ในประเทศไทยนั้น BBTH อยู่ภายใต้หลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย”) และประกาศเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการสรุปวางแนวทางวิธีว่าเราตั้งใจที่จะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)  และเพื่อรับรองว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการคุ้มครอง

ในแนวทางเอกสารฉบับนี้ เราต้องการที่จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง ในจุดประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกการจัดเก็บและการประมวลผล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเข้าถึงหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจมีความจำเป็นในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม หากเว็บไซต์ของเราและการดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงบริการของเราสำหรับคุณ ดังนั้นการประมวลผลและการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ใช้เป็นครั้งคราว

การแจ้ง และเลือก และสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าคุณมีสิทธิที่จะเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอาจถอนการยินยอมที่จะให้เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าการประมวลผลข้อมูลเช่นว่าอาจจำเป็นสำหรับการบริการบางอย่างที่เราจัดหาให้หรือการบริการที่ต่อเนื่องจากการบริการนั้น ๆ อาจจำเป็นที่จะต้องทำการประมวลผลข้อมูลเช่นว่านั้น

ข้อมูลทั่วไปในการประมวลข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล

คำแถลงการณ์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับการคุ้มครองข้อมูลนี้ใช้บังคับกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลที่ BBTH จัดเก็บเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นข้อมูลของรายบุคคลเฉพาะราย หรือแหล่งที่มา หรือในรูปแบบของการรวมข้อมูลรายบุคคลรวมซึ่งทำให้สามารถระบุตัวโดย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถูกระบุได้

การประมวลผลซึ่งเราจัดเก็บ รวบรวม ประมวล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม B. Braun
บี. บราวน์ จะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มเครือบริษัท B. Braun บี. บราวน์ (B. Braun Melsungen AG  และสาขาทั่วโลก) ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ากรณีใด ๆภายในเครือ B. Braun บี. บราวน์  มีการเฝ้าสังเกตการทำปฎิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายและแนวทางนโยบายฉบับนี้ได้ถูกเฝ้าสังเกต

หมวดประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บและบันทึกไว้

ลักษณะและประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บและแหล่งของข้อมูลนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจจะรวมถึง:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านเว็บไซต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในย่อหน้าที่ถัดไป) หากเจ้าของข้อมูลได้แจ้งข้อมูลเรานั้นให้เราทราบ โดยความยินยอม หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอรับบริการนั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากใบสมัครหรือรูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ รายได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากรายงานเครดิตบูโรและหน่วยงานรายงายเครดิตอื่น ๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานรัฐบาล

จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการและเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ B. Braun บี. บราวน์ เสนอให้ และอาจรวมถึง:

 • เพื่อจุดประสงค์ทางการจัดการทางเทคนิคของเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 • การสมัครสำหรับโปรแกรมหรือข้อเสนอตามที่ท่านคุณขอ
 • จัดหาบริหารบริการเสนอให้คุณ
 • การดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อขาย
 • การป้องกันหรือตรวจจับความเป็นไปได้ที่จะมีธุรกรรมฉ้อโกง
 • เพื่อที่จะจัดส่งข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับ B. Braun และบริการต่าง ๆ เท่าที่กฎหมายเปิดช่องให้ทำ
 • พัฒนาและจัดทำโฆษณาให้เหมาะกับลูกค้าของเรา
 • วิเคราะห์และพิจารณาบริการที่เป็นที่ต้องการ
 • การดำเนินการทางการเงินและการตลาด และ/หรือ ตามที่ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกิจ และเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ในการบริหารธุรกิจ รวมทั้งจุดประสงค์ในการตรวจดูตรวจตราและควบคุมเครดิต
 • เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์และกฎหมาย
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง
 • เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับที่กล่าวมาข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม นอกจากบริษัทในเครือบี. บราวน์ (ซึ่งเป็นบริษัทและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วโลก) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปิดเผยแต่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการของเราตามประเภทคู่กรณีและเพื่อตามหมวดหมู่และวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ต่อไปนี้

 • ต่อบริษัทใดๆในเครือ B. Braun ทั้งในและนอกประเทศไทย
 • ต่อที่ผู้ให้คำแนะนำที่ปรึกษาของเรา รวมทั้งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาสิทธิของเรา และเพื่อการบังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ ผู้ถูกว่าจ้าง หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เราได้จ้างบริการ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคู่กรณีเหล่านั้นรับรู้ว่าสิทธิของผู้ใช้ข้อมูลและรู้ว่าเป็นความลับ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 • ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือผู้องค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรวมถึงผู้ตรวจองค์กรที่ให้ออกใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรา เมื่อมีคำตามที่พวกเขาได้ร้องขอมา
 • ต่อผู้อื่นที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายไทย

ข้อมูลที่ส่งต่อจะจำกัดเพียงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บทบัญญัตินี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บไว้เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล ตามคำขอของผู้ใช้ข้อมูล เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือไม่
ผู้ใช้ข้อมูลมีสิทธิแก้ไขและกีดกันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผู้ใช้ข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่จำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือเพื่อการประมวลผลและความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีอยู่ ข้อมูลอาจถูกลบหากข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้นโยบายการเก็บรักษาอีกต่อไป

เพื่อช่วยให้เราในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่ต้องการเข้าถึง เราจะขอเอกสารยืนยันเพื่อยืนยันตัวตน

การคุ้มครองเยาวชน

ตามหลักทั่วไปแล้ว เยาวชนและผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชน และเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยเจตนา และไม่ใช้ข้อมูลเช่นว่านั้นในทางใดก็ตามหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันพื้นที่วงกว้างทั่วทั้งโลก การใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการสื่อสารกับเราผ่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อนั้น คุณตกลงใช้วิธียินยอมต่อการส่งผ่านข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการส่งให้กับเราโดยที่ไม่ได้เข้ารหัสในข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการส่งให้เรา เนื่องด้วยธรรมชาติลักษณะการทำงานของอินเทอร์เน็ตและความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบนั้น คุณต้องรับความเสี่ยงในการเริ่มส่งผ่านข้อมูลทุกอย่างทั้งหมด ข้อยกเว้นเดียวคือถ้าเราเสนอเส้นทางการส่งผ่านข้อมูลที่เข้ารหัสให้กับคุณ

มาตรการความปลอดภัย

เราได้ใช้การป้องกันที่ครอบคลุมเพื่อประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บนั้น เช่นข้อมูลที่คุณได้เข้าไปในหน้า HTML (แบบฟอร์มการติดต่อ) จะถูกย้ายไปในรูปแบบเข้ารหัส (SSL – Secure Socket Layer) เหนือเครือข่ายข้อมูลสาธารณะเข้าสู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา จากตรงนั้นจนถึงการประมวลผลข้อมูลของแต่ละอัน ระบบของบริษัท BBTH รับผิดชอบต่อธุรกรรมเริ่มต้น หรือต่อคู่สัญญาที่เหมาะสมของ BBTH และถูกเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูล

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

การเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียและปลั๊กอิน ตลอดจนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียดของมาตรการเฉพาะเกี่ยวกับการรวบรวมและการประมวลผลดังกล่าว ดังต่อไปนี้

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในกรณีที่เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกการเข้าถึงแต่ละครั้งไปยังไฟล์บันทึกเป็นการชั่วคราว โดยจะป้อนและบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้จนกว่าจะลบข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • วันที่และเวลาในการเข้าถึง
 • ชื่อและ URL ของข้อมูลที่เรียก
 • รายงานระบุผลสำเร็จของการเรียกข้อมูล
 • ข้อมูลประจำตัวของบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • เว็บไซต์ซึ่งมีการเข้าถึง
 • ชื่อของผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ

การประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเกิดขึ้น เพื่อการเปิดใช้งานการใช้งานเว็บไซต์ (การสร้างการเชื่อมต่อ) เพื่อความปลอดภัยของระบบ เพื่อการบริหารทางเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการอินเทอร์เน็ต เมื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ คุณอาจปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลนี้ ตราบเท่าที่คุณปฏิเสธการใช้ข้อมูล เราขอแจ้งให้ทราบว่าบริการของเราอาจใช้งานได้ในระดับที่จำกัดเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้รับการประมวลผลนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น เว้นเสียแต่ว่าคุณจะยินยอมให้ดำเนินการต่อไป

การประมวลผลการสอบถามข้อมูลด้านการสื่อสารของคุณ - Salesforce Marketing Cloud

หากคุณส่งคำถามมาให้เราโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อที่คุณกรอกข้อมูลจากแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียด รวมถึงรายละเอียดการติดต่อที่คุณป้อนไว้จะถูกบันทึกโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการสอบสวนและสำหรับคำถามที่ติดตามผล เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ Salesforce Marketing Cloud

เราใช้ระบบการโฆษณาเพื่อติดตามผู้ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เห็นโฆษณาอีกครั้งของ Salesforce Marketing Cloud ของผู้ให้บริการ บริษัท Salesforce.com, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ แลนด์มาร์ก แอ๊ด วัน มาร์เก็ตติ้ง สตรีท, สวีท 300, ซาน ฟราสซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 94105 ประเทศสหรัฐอเมริกา ("Salesforce") หากคุณยินยอมรับจดหมายข่าวของเราและไปที่เว็บไซต์ของเราผ่านทางจดหมายข่าว จะมีการใช้เทคโนโลยี web beacons  เราจะใช้วิธีนี้ในการติดตามประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของเรา เช่น คุณเปิดอีเมลหรือไม่ หรือส่วนจดหมายข่าวใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

เพื่อการนี้เราใช้ วิธีติดตาม เช่น "Email Open Tracking" และ "Email-Link Tracking"

Email Open Tracking: เราติดตามว่าคุณเปิดจดหมายข่าว ผ่านทางพิกเซล 1x1 ในเทมเพลต HTML ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้หรือไม่

Email-Link Tracking: เราติดตามว่ามีการกดเชื่อมโยงจากอีเมล (Click-Trough) หรือไม่ เพื่อการนี้ จะมีการแปลงการเชื่อมโยงให้เป็นการเชื่อมโยงที่สามารถติดตามได้ โดย Marketing Cloud

Salesforce ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “web beacons” กับอีเมลที่ใช้ส่วนใหญ่ web beacons (เรียกอีกอย่างว่า "ClearGIFs" หรือ "tracking pixel") เป็นกราฟิกขนาดเล็ก (ไฟล์ GIF ที่มีขนาดประมาณ 1 × 1) ที่ใช้ในเว็บไซต์อื่นหรือใน HTML e-mail web beacons ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ แต่ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยผ่าน web beacons  จะมีการจัดเก็บข้อมูลว่ามีการอีเมลเปิดหรือไม่และระบบของผู้ใช้สามารถรับอีเมล HTML ได้หรือไม่ โดยจะไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง web beacons

หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลใด ๆ ทาง web beacons คุณสามารถรับอีเมลของคุณในรูปแบบข้อความได้ (ซึ่งไม่ใช่รูปแบบ HTML) โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในขอบเขตนี้ภายใน e-mail client ของคุณ และโดยการปิดรับอีเมลรูปแบบ HTML

ความยินยอมให้มีการส่งข้อมูลภายในขอบเขตของบริการ

ในการใช้ Salesforce ขอบเขตของการใช้ portal data จากผู้ใช้นี้จะถูกส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังผู้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับเลือกอย่างรอบคอบ การป้องกันข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเทียบได้กับมาตรฐานยุโรปและอาจแตกต่างจากมาตรฐานของไทย เรามีมาตรการป้องกันที่จำเป็นและส่งข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาตามหลักการจำกัด และการใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้ข้อมูลจำเป็นที่คุณให้ไว้ยังคงอยู่

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้ Hat App

คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านนโยบายของข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์และ/หรือ
แอพของเรา และข้อมูลที่เราประมวลผลและใช้งาน

นโยบายส่วนบุคคลสำหรับการใช้ Webanalytics

มีการใช้ Adobe Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") บนเว็บไซต์นี้ โดย Adobe Analytics ใช้คุกกี้ หากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Adobe การตั้งค่าให้แน่ใจได้ว่าหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ระบุชื่อก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนที่ด้วยหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปก่อนบันทึก Adobe ใช้ข้อมูลนี้ ในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ จัดทำรายงานกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และดำเนินการบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เบราเซอร์ของคุณที่เชื่อมต่อกับ Adobe Analytics จะไม่รวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ จาก Adobe คุณสามารถป้องกันคุกกี้โดยการตั้งค่าที่สอดคล้องกันในซอฟต์แวร์บราวเซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้มีการป้อนข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้และอ้างอิงถึงการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์) ไปยัง Adobe รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้โดย Adobe โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ที่นี่

สัญญากับ Adobe สำหรับการประมวลผลข้อมูลจัดทำโดยบริษัทในเครือบี. บราวน์ สำหรับการใช้งาน Adobe Analytics เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้ reCAPTCHA

ในการปกป้องรูปแบบการป้อนข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา เราใช้บริการ "reCAPTCHA" ของ บริษัท Google Inc., ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600
แอมพิเทอเตอร์ พาร์คเวย์ เมาน์เทนวิว มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 94043 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Google" การใช้บริการนี้สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ว่าการป้อนข้อมูลใดเป็นการป้อนข้อมูลโดยมนุษย์หรือดำเนินการโดยไม่ถูกต้องโดยการประมวลผลแบบอัตโนมัติ

เท่าที่เราทราบ URL ของผู้อ้างอิง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ การดำเนินการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบราวเซอร์ และเวลาที่อยู่ คุกกี้คำ การนำเสนอคำแนะนำและสคริปต์ของผู้ใช้ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเมาส์ในพื้นที่ของช่องทำเครื่องหมาย "reCAPTCHA" จะถูกส่งไปที่ "Google"

Google ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำเสนอหนังสือและผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการต่าง ๆเช่น Google Street View และ Google Maps (เช่น หมายเลขบ้าน และการรับรู้ชื่อถนน)

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งภายในกรอบของ "reCAPTCHA" จะไม่รวมเข้ากับข้อมูลอื่นของ Google เว้นแต่ คุณจะเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณในขณะที่เชื่อมต่อกับ "reCAPTCHA" หากคุณต้องการป้องกันการส่งและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและพฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราโดย "Google" คุณต้องออกจากระบบ "Google" ก่อนที่คุณจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้การเชื่อมต่อ reCAPTCHA

การใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการ "reCAPTCHA" จะดำเนินการตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

การติดตามพฤติกรรมของลูกค้า

ในเว็บไซต์นี้ ผ่านเทคโนโลยีของ Pixelpark GmbH  ข้อมูลจะถูกรวบรวมในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน (Marketing Cookies) และส่งไปยัง Pixelpark GmbH คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าไว้สำหรับการออกแบบตามความต้องการรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์นี้และสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการใช้ข้ามพรมแดน Pixelpark GmbH ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เรียกว่า "คุกกี้" ข้อความที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ (cf. "8. Cookies")

ข้อมูลนี้ไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว

ข้อมูลการใช้งานที่ไม่ระบุชื่อเหล่านี้สามารถใช้โดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ลงโฆษณาและคู่ค้าอื่น ๆ ของ Pixelpark GmbH เพื่อระบุความสนใจในการใช้งานโดยที่ไม่สามารถจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับตัวตนของคุณในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

การเชื่อมต่อ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ใช้กับทุกข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บและประมวลผลโดย BBTH น้อยครั้งมากที่เฉพาะในบางกรณี เว็บไซต์ของ BBTH อาจจะเชื่อมต่อไปที่ยังเว็บไซต์ของผู้อื่น บุคคลอื่น ซึ่งแต่ละบุคคลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง อย่างไรก็ตาม ณ จุด นั้น จะมีการแจ้งให้คุณล่วงหน้าอย่างชัดเจนก่อนการเปลี่ยนไปเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้จะมีการแจ้งอย่างชัดเจนต่อคุณก่อน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการให้จัดการข้อมูลของคุณกับของผู้บริหารเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของ BBTH แล้ว เราแนะทำให้คุณสอบถามผู้ดูแลเว็บไซต์นั้น ๆ ถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของพวกเขา

คุกกี้

คุกกี้ ซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะในรูปแบบนามแฝงอาจถูกนำมาใช้สำหรับเว็บไซต์นี้ จากข้อมูลนี้ โปรไฟล์การใช้งานจะถูกพับโดยใช้นามแฝง ข้อมูลจะไม่ถูกใช้เพื่อระบุตัวผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัวและไม่ได้รวมเข้ากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือนามแฝง คุณสามารถคัดค้านการเก็บและจัดเก็บข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา การคัดค้านนี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปในอนาคต

โซเชียลมีเดียปลั๊กอิน

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสถานะทางอินเทอร์เน็ตของ BBTH บางครั้งอาจมีการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม (ปลั๊กอิน) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ YouTube, ฟีด RSS หรือกราฟิกของเพจอื่นๆ หรือปุ่มโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม Facebook Share ข้อมูลบางอย่างอาจถูกส่งและเก็บรวบรวมโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ

BBTH ไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณข้อมูลที่รวบรวมโดยเครือข่ายโซเชียล ลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลต่อไป สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ และตัวเลือกการตั้งค่าสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ มีการอธิบายไว้ในนโยบายการปกป้องข้อมูลของเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้อง   

การเข้าถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

B. Braun Melsungen และบริษัทในเครือทั่วโลกอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูและพิมพ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของ B. Braun Melsungen AG และบริษัทในเครือแต่ละแห่งทั่วโลกโดยคลิกที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้ YouTube 

เว็บไซต์ของเราได้เชื่อมต่อกับ YouTube ซึ่งดำเนินการภายใต้ Google ผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้คือ YouTube LLC ซี่งตั้งอยู่ที่ 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 ประเทศสหรัฐอเมริกา
หากคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง YouTube การเชื่อมต่อจะถูกเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ซึ่งจะแจ้งไปยังเซิร์ฟเวอร์ YouTube โดยนัยนี้ ตามเว็บไซต์ของเราที่คุณได้เยี่ยมชม

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube ทางผู้ให้บริการถือว่าคุณได้เปิดใช้งาน YouTube และยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการท่องเว็บไปยังโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณโดยตรง

คุณสามารถป้องกันโดยการออกจากระบบบัญชี YouTube ของคุณ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้ได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

บุคคลที่สามารถติดต่อในเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวเนื่องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมลติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer) ของบริษัทที่ compliance.th@bbraun.com

หรือเขียนถึงเรา:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer)

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330