18th Years Anniversary of Aesculap Academy Thailand

18 ปี เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย สานต่อความมุ่งมั่น เชื่อมต่อองค์ความรู้ สู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สานต่อความมุ่งมั่น เชื่อมต่อองค์ความรู้ สู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และสุขภาพอย่างยั่งยืน

เอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและการจัดฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขโดยกลุ่มบริษัท บี. บราวน์ (B. Braun Group) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 เพื่อขับเคลื่อนการแบ่งปันองค์ความรู้ ถ่ายทอดทักษะไปยังบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ผู้ป่วย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละประเทศทั่วโลก

หน่วยงานของเราจัดตึ้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2548 – กว่า 18 ปีที่ผ่านมา เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ยังคงสานต่อเจตจำนงขององค์กรด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้หน่วยงานของเราเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เชื่อมต่อองค์ความรู้ สู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันผ่านรูปแบบการจัดอบรมในลักษณะออนไลน์ (Online) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ควบคู่กับการฝึกอบรม ณ สถานที่ (On-site) ได้เช่นเดียวกัน ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันการขยายขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะของผู้เข้าร่วมได้ด้วย

มิอาจปฏิเสธได้ว่า ความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ของเราแต่เพียงด้านเดียวจะสามารถนำไปสู่การยกระดับการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากลได้ หากแต่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฯ กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทฯ ตลอดจนสมาคมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินการฝึกอบรม อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจด้วยการใช้กล้อง 3D สาธิตวิธีการผ่าตัดลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ที่ได้นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการผ่าตัด การฝึกอบรมวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน การอบรมแนวทางการปฏิบัติเพื่อทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และการจัดฝึกอบรมด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ด้วยคลื่นความถี่สูงระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการรักษาผู้ป่วย ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า "เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก"

ในปีนี้ เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากตัวแทนบุคลากรฯผู้ทรงคุณวุฒิส่งข้อความมายังหน่วยงานของเรา ในนามของหน่วยงานเอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการฝึกอบรมด้านสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกว่า 18 ปีที่ผ่านมา เรายังคงสานต่อความมุ่งมั่น เชื่อมต่อองค์ความรู้ สู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

18th Years Anniversary of Aesculap Academy Thailand - Building upon dedication, bridging knowledge, and facilitating the exchange of experiences, driving innovation and technology.

The Aesculap Academy is one of the leading medical education forums for everyone professionally, passionately and ambitiously committed to people‘s health. To those medical professionals, we offer top quality knowledge transfer based on globally recognized quality criteria using innovative methods and technologies. We share our pursuit of excellence in healthcare with our course participants and partners.

Our organization was established in Thailand in 2005 – over 18 years ago. Since its inception, Aesculap Academy Thailand has remained steadfast in its mission, continuously promoting educational activities, and providing hands-on training to medical professionals.

With the advancement of technology, our organization has evolved its training approaches, enabling health professionals to access information, bridge knowledge, and share experiences through various online or hybrid formats, as well as on-site training. These methodologies significantly enhance the capabilities and skills of the participants.

It's undeniable that our sole dedication to disseminating knowledge would not elevate our training standards to an international level. It is the collaborative efforts between our organization, expert medical professionals, companies, and various associations both domestically and internationally that makes this possible. For instance, training sessions on advanced techniques like Laparoscopic using 3D, minimally invasive mitral valve surgeries, effective technological applications in operations, hip expert training, home-based chemotherapy, best practices for sterilization and infection prevention, and Ultrasound-Guided Regional Anesthesia. All these efforts aim to maximize the benefits in spreading medical and health knowledge, as well as new technologies that enhance patient care, aligning with our parent company's vision: " We protect and improve the health of people around the world."

This year, we have been honored by esteemed representatives sending messages to our organization. On behalf of Aesculap Academy Thailand, we express our gratitude to everyone who has played a crucial role in the development of our health training programs and for the fruitful relationship over the past 18 years. We remain committed to bridging knowledge, facilitating the exchange of experiences, and driving innovation and technology for the continual advancement of medicine and health.

For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html