We value differences

บี. บราวน์ ชื่นชมในคุณค่าของมนุษย์และร่วมขับเคลื่อนความหลากหลายในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ

บี. บราวน์พร้อมร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ให้อิสระและยอมรับพนักงานในแบบที่เป็น

เราชื่นชมในคุณค่าของมนุษย์และร่วมขับเคลื่อนความหลากหลายในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรได้ บี. บราวน์ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้สมรรถนะหลัก (Core Competency) 3 ประการ

1.     ให้คุณค่าในความหลากหลาย (Value Diversity)
2.     แสดงความไว้วางใจ (Show Trust)
3.     มีความรับผิดชอบ (Be Accountable)

ภายใต้การ “ให้คุณค่าในความหลากหลาย” เราส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในองค์กรบนความต่างด้านมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ และพื้นฐานของแต่ละบุคคล ผ่านการชื่นชมและเคารพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียม พร้อมการสร้างวัฒนธรรมที่ให้อิสระและยอมรับพนักงานในแบบที่เป็น

Pride Month คือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ ในสิทธิที่เท่าเทียม
เนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง #PrideMonth2023 นี้ บี. บราวน์ขอสานต่อการสร้างองค์กรแห่งความหลากหลาย เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความต่างในคุณค่า และสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ไปด้วยกันได้

บี. บราวน์ องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในเอเชียประจำปี 2563 – 2565

บี. บราวน์มุ่งมั่นในการพัฒนาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ 15 กลุ่มในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรักษาแก่ผู้ป่วย และแนวทางการรักษาที่หลากหลายแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

ก้าวแห่งการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ และพลังแห่งเทคโนโลยี จาก บี. บราวน์ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการรักษาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องและพัฒนาคือ “สุขภาพ” ของผู้คนให้มีชีวิตที่มีความสุข 

บี. บราวน์ลงทุนพัฒนาเพื่อเครื่องทางการแพทย์กว่า 4 พันล้านยูโร สำหรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการรักษาทางการแพทย์ เพราะ บี. บราวน์ เชื่อและมุ่งมั่นสร้าง “สุขภาพที่ดี” แก่คนทั่วโลก 

บี. บราวน์ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งโครงการกว่า 220 โครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในปี 2022 ตลอดจนใส่ใจด้านมลพิษทางอากาศจึงมุ่งเน้นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 50 % ภายในปี 2030 เพื่อสุขภาพที่ดีสู่คน และเพื่อสุขภาพที่ดีแก่โลกของเรา

“ความหลากหลาย” เป็นสิ่งที่ บี. บราวน์ ให้ความสำคัญ เรายึดมั่นและพร้อมสานต่อการสร้างองค์กรแห่งความหลากหลายนี้ เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความต่างในคุณค่าและสามารถเชื่อมต่อกันได้ เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ไปด้วยกัน

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

B. Braun Thailand appreciates human values and drive the diversity in Pride Month.

To enhance human resources effectively toward supporting company and strategy directions. B. Braun driven ours people under 3 Core Competencies.
1.     Value Diversity
2.     Show Trust
3.     Be Accountable

Under “Value Diversity”, we embrace Diversity and Inclusion in the workplace regarding to perspectives, thoughts, experiences, and background. By strengthening an appreciative, inclusive, respectful equal working environment, we create a culture in which all our employees feel free to be who they are.

PRIDE MONTH”, is celebrated annually in June for support of the LGBTQIA+ communities and to create awareness and celebrate LGBTQIA+ culture, and the support of LGBTQIA rights.

In recognition of #PrideMonth2023, we will continue to diversify our working environment as B. Braun believes that even we’re different, everyone has our own value based on their individual and collective diversity to collaborate equally for protecting and improving the health of people around the world as the same committed Vision. 

B. BRAUN, Thailand's HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 – 2022

For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html