บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไทย

บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไทย

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ GIZ
ร่วมนำเสนอผลสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
ภายใต้การดำเนินโครงการ “การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย”
ในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ โดยโครงการฯ ได้พัฒนาคู่มือและแนวทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวม 998 คน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี โครงการฯ ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการอบรมใน 4 หัวข้อ ได้แก่
1) การทำความสะอาดมือ ของบุคลากรทางการแพทย์
2) การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ อย่างปลอดภัย
3) การให้ยาเคมีบำบัด ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างปลอดภัย
และ 4) การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล

ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนด้านนโยบายความปลอดภัยจากผู้บริหาร โดยโรงพยาบาลนำร่อง 14 แห่ง จากจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 แห่ง
ได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล

สอดคล้องกับ "วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก" ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 17 ก.ย. ของทุกปีพร้อมกันทั่วโลก
เพื่อให้เราตระหนักความสำคัญในความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

 

Thailand and Germany announce the success on improving safety standard for healthcare personnel in Thailand.

Recently, HA Thailand; Ramathibodi Hospital ; the Thai Oncology Nurse Society; the Infusion Nurse Network of Thailand; B. Braun (Thailand) Ltd. and GIZ joined forces to present the accomplishments of the “Improving Occupational Safety and Health of Healthcare Workers in Public Hospital in Thailand” project at the project conclusion meeting.
Overall results show that the project has successfully produced manuals and guidelines on occupational safety for healthcare personnel and also enhanced the capacity of 998 healthcare personnel through various training courses.

Throughout the 4 years of implementation, the project has strengthened safety among healthcare personnel through 4 training areas:
1) Handhygiene of healthcare professionals;
2) safe infusiontherapy;
3) safety in oncology therapy; and
4) strengthening capacity building of the senior hospital management on healthcare personnel safety.

All have served to enhance the knowledge of healthcare personnel and encouraged the hospitals’ senior management to support a safety policy. Fourteen of the total 17 pilot hospitals participating in the project have successfully put the policy into practice through the implementation of projects and measures to promote safety in various fields in the hospital.

This is reaffirms with 'World Patient Safety Day' on every 17th September of the year, calling for global solidarity and concerted action by all countries and international partners to improve patient safety.