บี. บราวน์ ประเทศไทย สนับสนุนปฏิทินเพื่อรีไซเคิลเป็น "กระดาษอักษรเบรลล์"

บี. บราวน์ ประเทศไทย สนับสนุนปฏิทินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อรีไซเคิลเป็น "กระดาษอักษรเบรลล์"

จากวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ เรามีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะร่วม “ปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก”

พฤษภาคม 2565, ผู้บริหารและตัวแทน “ซี เอส อาร์ คลับ” จากบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการบริจาคปฏิทินตั้งต้นที่ไม่ใช้แล้วกว่า 200 เล่ม เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แคมเปญ #CalendarForBraille

เนื่องด้วยการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางสังคมของประเทศ และค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษอักษรเบรลล์มีราคาสูงมากจากลักษณะเฉพาะของความหนาที่ต้องการ ดังนั้นกระดาษปฏิทินที่มีความแข็งและความหนาจึงสามารถนำมารีไซเคิลเป็น 'กระดาษอักษรเบรลล์' ทางเลือกได้

ด้วยจุดมุ่งหมายสองประการนี้เอง บี. บราวน์ตระหนักในแนวคิดเรื่อง "ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม" โดยการรีไซเคิลปฏิทินเก่า พร้อมด้วยการสร้างความตระหนักในการ "แบ่งปันให้กับผู้อื่น" เราจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคม พนักงานของบี. บราวน์ ประเทศไทย ได้รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วมากกว่า 200 เล่ม นำบริจาคเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คือ องค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2482

ด้วยการสนับสนุนนี้  บี. บราวน์ หวังว่าเป็นอีกกำลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนช่วยให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
พร้อมกับการสร้างความตระหนักที่จะก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากต่อไป

 

Donation for the Blinds

Education is the foundation for economic development and social growth of any country.

The cost of blind writing paper (braille paper) is very high due to the specific nature of thickness required and calendar paper with its hardness and thickness, can be recycled as an alternative ‘braille paper’.

With the dual aim to create awareness on the concept of environment sustainability by recycling old calendars and create an awareness of sharing to others to support the blind foundation, we initiated a project to improve the educational facilities at Blind foundation school.

In continuation with our commitment and responsibility towards society, B. Braun employees in Thailand collected old (desk) calendars from its staff to donate as the educational materials to foundation for the blind in Thailand under the Royal patronage of H.M. The Queen on May 26 with more than 200 of old calendars which can produce at least 200 pieces of educational materials. The foundation is the private organization for public charity which is exempt from income and value added taxes according to the 75th ministry of finance notification. It is the first foundation giving supports to the disabled aiming to foster the blind by enhancing their knowledge, capabilities and experiences that are essential in their daily living without expected returns. The foundation was founded in 1939.

With this support we wish that the blind will be encouraged to continue to live the lives they want.