17 ปี เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย

17 ปี เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย

มุ่งมั่นแบ่งปันความเชี่ยวชาญและพลังแห่งเทคโนโลยีเพื่อคนไทย สู่การขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสุขภาพบนมาตรฐานระดับสากล

          เอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขของกลุ่มบริษัท บี. บราวน์ (B. Braun Group) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย องค์กรทางด้านสาธารณสุข พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจในแต่ละประเทศทั่วโลก

          หน่วยงานเอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท บี. บราวน์ในหลากหลายประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปต่าง ๆ  อาทิ ยุโรป เอเซีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย รวมถึงแอฟริกา ในขณะเดียวกันนั้น บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อความเชี่ยวชาญไปยังบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค จึงได้ทำการก่อตั้งหน่วยงานเอสคูแลป อะคาเดมี่ ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ได้มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขในหลากหลายหัวข้อผ่านการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ ณ สถานที่ (Onsite) แบบออนไลน์ (Online) และแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาทิ การฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องมือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดผ่านกล้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการรักษาทางการแพทย์เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวภายหลังการผ่าตัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิสัญญีแพทย์ด้านการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ด้วยคลื่นความถี่สูง ตลอดจนการอบรมเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดมือ เป็นต้น

          ด้วยประสบการณ์กอปรกับมาตรฐานในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ กว่า 17 ปีที่ผ่านมานั้น เอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนโรงพยาบาล สมาคม องค์กรด้านสาธาสารณสุขทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรทางความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ไปยังผู้ที่สนใจต่อไป ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า "เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก"

          เนื่องในโอกาสเอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ทางหน่วยงานฯ ได้รับเกียรติจากตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้ส่งข้อความแสดงความปรารถนาดีมายังหน่วยงานของเรา ในนามเอสคูแลป อะคาเดมี่ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา และขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกว่า 17 ปีที่ผ่านมา เราจะยังคงมุ่งมั่นแบ่งปันความเชี่ยวชาญและพลังแห่งเทคโนโลยีเพื่อคนไทย สู่การขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางสุขภาพบนมาตรฐานระดับสากลต่อไป

Celebrating 17th Years Anniversary of Aesculap Academy Thailand – sharing expertise, focused on the power of technology and innovation, to drive advancements in the global healthcare standard.

The Aesculap Academy is one of the leading medical education forums for everyone who is professionally, passionately and ambitiously committed to people‘s health. To those medical professionals, we offer top quality knowledge transfer based on globally recognized quality criteria using innovative methods and technologies. We share our pursuit of excellence in healthcare with our course participants and partners.

The Aesculap Academy has its roots in the company B. Braun, which has been protecting and improving people’s health for more than 180 years. With our courses, hands-on trainings and symposia we help to honor our parent company’s promise of Sharing Expertise.

Since its establishment in 1995, the Aesculap Academy has continuously grown and continues to grow, with a wide network of expertise across Europe, Asia, America, Australia and Africa. In 2005, Aesculap Academy was launched in Thailand to uphold B. Braun (Thailand)’s responsibility of quality knowledge transfer and sharing expertise to our customers in the Asia Pacific region.

Through the several courses we have hosted across various platforms, including onsite, online and hybrid mediums over the years, our priority has always been to strengthen and improve the efficiency of our customer’s workflow. Courses focusing on product training and on modern research applications, such as Minimally Invasive Surgery (MIS), Enhanced Recovery after Surgery (ERAS), Ultrasound-Guided Regional Anesthesia, and Hand Hygiene e-Learning have further built confidence in our customers.

The Aesculap Academy connects people who want to develop their skills in the healthcare sector. Medical excellence is redefined with innovative discoveries and developments – in the operating room, clinics, outpatient care and in healthcare management. We connect these healthcare professionals through advances in new technologies and methods so that they can exchange insights across our global network. We connect people fact-to-face and digitality so that they can share experience, perspectives, and theories.

On the occasion of Aesculap Academy Thailand’s 17th anniversary, we would like to express gratitude for the appreciation received from our customers and partners. Our relationship with you has been the pillar and key to our success and we greatly appreciate your contributions, feedback, and loyalty to us. Through Sharing Expertise and the power of technology we drive advancement in healthcare. We would like to thank you for being a part of our success over the past 17 years.

CONNECT. EXCHANGE. ENABLE.