บี. บราวน์ ประเทศไทย ดำเนินนโยบายการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid)

บี. บราวน์ ประเทศไทย ดำเนินนโยบายการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid)

เพื่อเดินหน้าปกป้องและพัฒนาสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

แม้สถานการณ์โควิดจะปรับเปลี่ยนและมีหลายบริษัทฯ ที่ประกาศนโยบายให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติแล้ว บี. บราวน์ยังคงดำเนินการทำงานที่บ้าน (Work From Home : WFH) อย่างต่อเนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาสู่การทำงานแบบไฮบริด (Hybird) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเลือกจำนวนวันและวันเข้าทำงานตามการพิจารณาของทีมได้

การพลักดันนโยบายนี้มาจากการดำเนินงานที่ยังคงมีประสิทธิภาพเสมอมาของพนักงานบี. บราวน์ แม้จะอยู่ในช่วงการทำงานที่บ้าน (Work From Home : WFH) ผสานกับการเปิดโอกาศให้มีการสร้างความสัมพันธ์ภายในที่ดีบนการรักษาระยะห่างในการทำงานและสวมหน้ากากอนามัยภายในออฟฟิศเสมอ

ด้วยการปรับตัวต่อสถานการณ์เสมอ พร้อมความความมุ่งมั่นจากพนักงานนี้ช่วยยืนยันถึงความห่วงใยที่ส่งต่อจากบริษัทฯ สู่พนักงานเสมือนครอบครัว ที่ให้ความอิสระด้านนโยบายต่างๆ การสนับสนุนแคร์แพค (Care Pack) ที่ยังคงส่งถึงบ้านพนักงานอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

การกลับมาที่ออฟฟิศนี้จึงส่งเสริมการทำงานที่มีความสุขต่อครอบครัวบี. บราวน์ ประเทศไทยอีกครั้ง

B. Braun Thailand continue hybrid working to protect and improve the health of employees.

With the decking COVID cases and with many companies announced to employees for back to office, we continue to keep the “Work From Home” (WFH) policies which was started since the start of the pandemic 2 years ago, but with the changing situation the company is moving to hybrid working enabling employees an opportunity to select working in the office under each team’s consideration.

This is driven by the consideration based on the hi-productivity even during WFH but working from office opens up an opportunity for social connection inspite of strict physical distance and always wearing mask indoors.

The Agility from company and Commitment from our team associate together to reaffirm our caring for all employees as a family, with flexible policies, supporting them with Care Pack sent to employee’s home every quarter, and continue to use digital technologies for them.

With the Back to office, our employees were happy and celebrated the visit to the office again.