"บี. บราวน์ ฟอร์ ชิลเดรน" (B. Braun for Children)

บี. บราวน์ร่วมปกป้องและพัฒนาให้โลกหนึ่งใบ... กับความหลากหลายแห่งอนาคต

เพราะโลกใบนี้ต้องการการปกป้องและพัฒนาเพื่อให้เป็นอนาคตของผู้คน

วันที่ 16 กันยายน 2556, ตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน และชมรม "ซี เอส อาร์ คลับ” จากบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบและปลูกต้นไม้กว่า 100 ต้น พร้อมด้วยการปรับปรุง ทาสี ห้องปฐมพยาบาลและห้องกิจกรรม รวมถึงมอบอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ชุดพละ อุปกรณ์ห้องพยาบาล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือซอฟตา-แมน และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ "บี. บราวน์ ฟอร์ ชิลเดรน" (B. Braun for Children) เพื่อเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อวิสัยทัศน์ของบี. บราวน์ "เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก"

บี. บราวน์ ประเทศไทย ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเราพร้อมกับการปกป้องสุขภาพโลกให้กับผู้คน โดยริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Your tree Your baby“ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานบี. บราวน์มีส่วนร่วมโดยการดูแลอนุบาลต้นไม้ตั้งแต่อยู่ในกระถางที่บ้านเป็นเวลา 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมไปถึงการมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ ยังช่วยให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและชุมชนให้ดีขึ้นด้วย

16 September 2022, representatives of Management Team, Employees and CSR Club Members from B. Braun Thailand handed-over and planted over 100 trees around the school area also took the initiate of providing the school lunch, first aid room, school uniform, and Hand Sanitizers (Softa-Man) at Ban Yang Thon school, Kanchanaburi. Under company's project "B. Braun for children" towards vision "We protect and improve the health of people around the world."

B. Braun Thailand realize the vision through protecting the health of our planet too. The company started the Trees Planting Project since May 2022 by setting up an activity of “Your tree Your baby “that allowed all staff to participate by nursing a baby tree while in the pot at the house for 2 months - the objective was to build the engagement and also a sense of ownership. Moreover, this is also to engage our employees in the betterment of our environment and our community.