โครงการ หนูน้อยมือสะอาดปราศจากโรค

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ "ล้างมือ" ที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียน 

บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ "ล้างมือ" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ. ปทุมธานี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยมือของตนเอง โดยกลุ่มตัวแทนพนักงานได้ไปให้ความรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือที่ถูกต้อง

โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ. ปทุมธานี ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินรวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆจากบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด มาตั้งแต่เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2558 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้จัดสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ล้างมือ รวมถึงทำความสะอาดแากและฟันก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมโรงอาหารใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในโรงอาหารที่สะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย