บี. บราวน์ เอเชียแปซิฟิก ความยั่งยืนของธุรกิจ

คำสัญญาของเราในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen)

บี. บราวน์ ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2382  และไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย เราก็ได้ให้คำมั่นสัญญา ต่อพนักงานของเรา ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด จนทำให้ความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability) ได้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าบริษัทร่วมกับ นวัตกรรม (Innovation) และประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency) สำหรับบี. บราวน์ ความยั่งยืนของธุรกิจหมายถึงความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) และการทำประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม