เพื่อการผ่าตัดและปิดเย็บแผลที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของไหมเย็บแผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยจำนวน 7,711 ราย พบว่า การเย็บแผลด้วยไหมละลายชนิดละลายช้า มีโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนบริเวณแผลผ่าตัดน้อยกว่าการเย็บแผลด้วยไหมละลายชนิดละลายเร็ว*

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการปิดเย็บแผลเพิ่มเติม
For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html 

จากการศึกษาของ Katz S. และคณะ ในงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของไหมเย็บแผลกับการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด พบว่าร้อยละ 66 ของการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของไหมเย็บแผลแต่ละชนิด โดยหากไม่มีการใช้ไหมเย็บแผล จำนวนของแบคทีเรียในการสร้างการติดเชื้อของแผลจะลดลง 10,000 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไหมเย็บแผล

ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการพัฒนาไหมเย็บแผลชนิดต่อต้านเชื้อแบคทีเรียตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 ด้วยการใช้ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) เคลือบไหมเย็บแผล เพื่อป้องกันการยึดติดเชื้อของแบคทีเรีย อาทิ ไตรโคลซาน (Tricolsan) และมีการนำไตรโคลซานไปเคลือบกับไหมเย็บแผลชนิดอื่น ๆ ได้แก่ Poliglecaprone 25 เย็บติดกับไตรโคลซาน (Monoceyl Plus) และ Polydioxanon กับไตรโคลซาน (PDS Plus) ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุเย็บแผลแบบเส้นเดี่ยว (Monofilament) มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่เหมาะสม ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกและกรัมลบในการศึกษากับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดยอาจช่วยลดอัตราการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดได้ 

ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดให้เหลือน้อยที่สุด บี. บราวน์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ตามหลักปฏิบัติขององค์กรอนามัยโลก ตั้งแต่ในระยะผ่าตัดจนถึงระยะหลังผ่าตัด ด้วยเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดและการปิดเย็บแผล อาทิ ไหมเย็บแผลชนิดเคลือบสารต้านจุลชีพ (แบคทีเรีย) ซึ่งมีความปลอดภัย ไม่มีพิษต่อร่างกาย สามารถยับยั้งการสะสมของเชื้อโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุของการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัดให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงบุคลากรปลอดภัย ปราศจากการติดเชื้อไม่พึงประสงค์ระหว่างดำเนินงาน และสามารถดำเนินการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บี. บราวน์ พร้อมก้าวไปอีกขั้นเพื่อออกแบบโซลูชั่นสำหรับปัญหาสุขภาพของทุกคนบนโลก และพร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน รวมถึงผู้ป่วย ตั้งแต่ในระยะผ่าตัดจนถึงระยะหลังผ่าตัด ด้วยเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดและการปิดเย็บแผล

ปรึกษาหรือสอบถามเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดและการปิดเย็บแผล อาทิ    

  • ไหมเย็บแผล
  • อุปกรณ์เย็บผิวหนัง
  • แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้อง
  • วัสดุห้ามเลือดและกาวทางการแพทย์
     

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

*บทความ Interrupted or continuous slowly absorbable sutures for closure of primary elective midline abdominal incisions: a multicenter randomized trial โดย Bruckner I และคณะ
- บทความ Suture Materials And Abdominal Wall Closure โดย พ.ญ. ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ และ ผ.ศ. พ.ญ. จารุวรรณ แซ่เต็ง
https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/lecturestopics/topic-review/3749/
- บทความ ไหมเย็บแผลชนิดเคลือบสารต้านจุลชีพ โดย ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ จากธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2555
- บทความ คุณสมบัติของวัสดุเย็บ (Properties of Suture Materials) โดย สพ.ญ. พิชญาภา ชมแก้ว
https://www.bec-vet.com/en/Blogs/Detail/65-Properties-of-Suture-Materials
- บทความ Effects of the short stitch technique for midline abdominal closure on incisional hernia (ESTOIH): randomized clinical trial จาก Br J Surg ปีที่ 9 ฉบับที่ 109 ประจำเดือนสิงหาคม 2564